Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2019
Offentligjort den 4. februar 2019
​Valutareserven er i januar 2019 formindsket med 3,5 mia. kr. til 455,5 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i januar 2019 formindsket med 3,5 mia. kr. til 455,5 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 3,3 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i januar netto solgt valuta for 1,9 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Januar 2019
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-1,9
Andet**-1,4
Nationalbankens nettovalutakøb-3,3
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1
Ændring i valutareserven-3,5

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.

***Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.

KURSREGULERING AF NATIONALBANKENS PORTEFØLJER FOR 2018

Nationalbanken har foretaget årlig kursregulering af bankens beholdninger i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for 2018.

Valutareserven er som følge af kursregulering mv. opskrevet med 1,6 mia. kr. og udgør 459,0 mia. kr. ved udgangen af 2018. Tilsvarende er beholdningen af indenlandske obligationer nedskrevet med 0,3 mia. kr. og udgør 32,6 mia. kr. ved udgangen af 2018.

Månedsbalancen er en likviditetsopgørelse, hvor formålet er, at likviditetsforskydningerne vedrørende de pengepolitiske instrumenter samt valutareservens størrelse kan aflæses direkte af balancen som periodens bevægelser. Månedsbalancen indeholder således ikke kursreguleringer eller periodiseringer, der udelukkende medtages i Nationalbankens årsregnskab.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i januar et nettofinansieringsbehov på 15,2 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i januar forøget med 18,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 228,9 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i januar forøget nettostillingen med 19,9 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Januar 2019
Statens nettofinansieringsbehov15,2
Afdrag på den indenlandske gæld*8,3
Nettoobligationskøb til statslige fonde, egenbeholdning og finansiering af almene boliger11,4
Andet**0,2
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov35,1
Statens indenlandske bruttolåntagning***15,2
Statens likviditetspåvirkning19,9
Nationalbankens nettovalutakøb-3,3
Nationalbankens nettoobligationskøb-0,7
Andre faktorer****2,3
Ændring i nettostillingen18,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps.

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. JANUAR 2019

Aktiver 2019 2018
1000 kr.31/0131/12
Guld17.840.84017.220.286
Fordringer på udlandet422.027.110425.397.592
Fordringer på Den Internationale Valutafond17.338.15317.047.056
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB73.78188.410
Pengepolitiske udlån--
Andre udlån1.618.8431.184.868
- Pengeinstitutter 1)1.618.8431.184.868
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer32.458.00732.885.246
Anlægsaktier mv. 184.405184.063
Materielle og immaterielle anlægsaktiver680.576681.503
Andre aktiver405.2731.234.890
492.626.988495.923.914

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2019 2018
1000 kr.31/0131/12
Seddelomløb62.669.07564.695.043
Møntomløb6.089.0116.098.092
Pengepolitiske indlån228.918.637210.848.505
- Indestående på folio31.059.63730.986.505
- Indskudsbeviser197.859.000179.862.000
Andre indlån13.523.07512.960.514
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 73.78188.410
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter1.288.5961.287.491
- Øvrige indlån12.160.69811.584.613
Staten91.786.361111.674.260
Forpligtelser over for udlandet1.662.4762.278.707
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.880.04913.540.981
Andre passiver384.874114.382
Grundfond og reserver73.713.43073.713.430
492.626.988495.923.914

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.