Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2019
Offentligjort den 4. marts 2019
​Valutareserven er i februar 2019 forøget med 14 mio. kr. til 455,6 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i februar 2019 forøget med 14 mio. kr. til 455,6 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 14 mio. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i februar.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Februar 2019Januar 2019 - februar 2019
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0-1,9
Andet**0,0-1,4
Nationalbankens nettovalutakøb0,0-3,3
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-0,1
Ændring i valutareserven0,0-3,5

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i februar et nettofinansieringsbehov på -4,4 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 10,8 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i februar formindsket med 9,3 mia. kr. til et tilgodehavende på 219,6 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i februar formindsket nettostillingen med 11,1 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Februar 2019Januar 2019 - februar 2019
Statens nettofinansieringsbehov-4,410,8
Afdrag på den indenlandske gæld*6,014,4
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger-1,310,0
Andet**0,10,3
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov0,435,5
Statens indenlandske bruttolåntagning***11,526,8
Statens likviditetspåvirkning-11,18,8
Nationalbankens nettovalutakøb0,0-3,3
Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,1
Andre faktorer****1,83,4
Ændring i nettostillingen-9,38,8

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps.

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 28. FEBRUAR 2019

Aktiver 2019 2019 2018
1000 kr.28/0231/0128/02
Guld17.840.84017.840.84017.220.284
Fordringer på udlandet422.652.763422.027.110435.568.966
Fordringer på Den Internationale Valutafond17.344.33417.338.15315.281.416
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB49.33073.78142.961
Pengepolitiske udlån-- -
Andre udlån1.484.1741.618.8431.989.179
- Pengeinstitutter 1)1.484.1741.618.8431.989.179
- Øvrige udlån--0
Indenlandske obligationer32.458.00732.458.00732.758.777
Anlægsaktier mv. 184.405184.405184.063
Materielle og immaterielle anlægsaktiver685.041680.576632.924
Andre aktiver603.900405.2731.921.263
493.302.794492.626.988505.599.833

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2019 2019 2018
1000 kr.28/0231/0128/02
Seddelomløb62.649.79762.669.07563.130.808
Møntomløb6.076.6686.089.0116.017.716
Pengepolitiske indlån219.624.547228.918.637149.822.782
- Indestående på folio30.951.54731.059.63731.029.782
- Indskudsbeviser188.673.000197.859.000118.793.000
Andre indlån11.757.20113.523.07516.373.312
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 49.33073.78142.961
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter1.445.3931.288.596-
- Øvrige indlån10.262.47812.160.69816.330.351
Staten102.891.28191.786.361181.552.716
Forpligtelser over for udlandet2.280.1891.662.4761.094.723
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.880.04913.880.04913.540.981
Andre passiver429.632384.87499.842
Grundfond og reserver73.713.43073.713.43073.966.953
493.302.794492.626.988505.599.833

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.