Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2019
Offentligjort den 2. april 2019
​Valutareserven er i marts 2019 formindsket med 1,5 mia. kr. til 454,1 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i marts 2019 formindsket med 1,5 mia. kr. til 454,1 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 1,3 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i marts.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Marts 2019Januar 2019 - Marts 2019
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0-1,9
Andet**-1,3-2,8
Nationalbankens nettovalutakøb-1,3-4,7
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-0,3
Ændring i valutareserven-1,5-5,0

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i marts et nettofinansieringsbehov på -34,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -23,2 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i marts formindsket med 16,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 203,5 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i marts formindsket nettostillingen med 14,6 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Marts 2019Januar 2019 - Marts 2019
Statens nettofinansieringsbehov-34,0-23,2
Afdrag på den indenlandske gæld*6,020,4
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger0,510,5
Andet**0,20,5
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-27,38,3
Statens indenlandske bruttolåntagning***-12,714,1
Statens likviditetspåvirkning-14,6-5,8
Nationalbankens nettovalutakøb-1,3-4,7
Nationalbankens nettoobligationskøb0,20,1
Andre faktorer****-0,43,1
Ændring i nettostillingen-16,1-7,3

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. MARTS 2019

Aktiver 2019 2019 2018
1000 kr.31/0328/0231/03
Guld17.840.84017.840.84017.220.284
Fordringer på udlandet421.283.557422.652.763435.890.906
Fordringer på Den Internationale Valutafond17.344.33517.344.33415.266.577
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB45.27249.33041.565
Pengepolitiske udlån--5.500.000
Andre udlån1.609.2241.484.1742.257.457
- Pengeinstitutter 1)1.609.2241.484.1742.257.457
- Øvrige udlån---
Indenlandske obligationer32.667.22732.458.00732.758.777
Anlægsaktier mv. 184.405184.405184.063
Materielle og immaterielle anlægsaktiver685.824685.041628.787
Andre aktiver592.756603.9001.696.192
492.253.440493.302.794511.444.608

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2019 2019 2018
1000 kr.31/0328/0231/03
Seddelomløb62.757.60962.649.79763.966.227
Møntomløb6.076.1556.076.6686.015.316
Pengepolitiske indlån203.514.147219.624.547129.571.484
- Indestående på folio31.036.14730.951.54728.119.484
- Indskudsbeviser172.478.000188.673.000101.452.000
Andre indlån12.048.03211.757.20116.383.518
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 45.27249.33041.565
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter1.785.4491.445.393-
- Øvrige indlån10.217.31110.262.47816.341.953
Staten117.478.271102.891.281206.678.896
Forpligtelser over for udlandet2.394.1892.280.1891.481.869
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.880.04913.880.04913.540.981
Andre passiver415.779429.63292.887
Grundfond og reserver73.689.20973.713.43073.713.430
492.253.440493.302.794511.444.608

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.