Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2019
Offentligjort den 4. juni 2019
​Valutareserven er i maj 2019 formindsket med 1,2 mia. kr. til 451,7 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i maj 2019 formindsket med 1,2 mia. kr. til 451,7 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 1,1 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i maj.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Maj 2019Januar 2019 - Maj 2019
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0-1,9
Andet**-1,1-5,0
Nationalbankens nettovalutakøb-1,1-6,9
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-0,4
Ændring i valutareserven-1,2-7,3

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i maj et nettofinansieringsbehov på 0,1 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 2,9 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i maj formindsket med 13,2 mia. kr. til et tilgodehavende på 217,6 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i maj formindsket nettostillingen med 10,6 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Maj 2019Januar 2019 - Maj 2019
Statens nettofinansieringsbehov0,12,9
Afdrag på den indenlandske gæld*8,931,6
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger-0,429,7
Andet**0,10,7
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov8,764,9
Statens indenlandske bruttolåntagning***19,351,7
Statens likviditetspåvirkning-10,613,2
Nationalbankens nettovalutakøb-1,1-6,9
Nationalbankens nettoobligationskøb0,30,2
Andre faktorer****-1,80,2
Ændring i nettostillingen-13,26,7

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. MAJ 2019

Aktiver 2019 2019
1000 kr.31/0530/04
Guld17.840.84017.840.840
Fordringer på udlandet418.975.479420.077.779
Fordringer på Den Internationale Valutafond17.557.80517.556.100
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB64.78938.000
Pengepolitiske udlån--
Andre udlån1.484.8381.600.691
- Pengeinstitutter 1)1.484.8381.600.691
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer32.797.87132.543.635
Anlægsaktier mv. 184.405184.405
Materielle og immaterielle anlægsaktiver688.978685.100
Andre aktiver487.098380.559
490.082.103490.907.109

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2019 2019
1000 kr.31/0530/04
Seddelomløb64.199.18863.440.848
Møntomløb6.081.9076.076.653
Pengepolitiske indlån217.556.543230.722.602
- Indestående på folio31.159.54331.083.602
- Indskudsbeviser186.397.000199.639.000
Andre indlån13.147.33912.273.559
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 64.78938.000
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter1.978.9551.902.317
- Øvrige indlån11.103.59510.333.242
Staten98.443.54787.868.751
Forpligtelser over for udlandet2.661.5522.600.304
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.880.04913.880.049
Andre passiver422.769355.134
Grundfond og reserver73.689.20973.689.209
490.082.103490.907.109

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.