Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2019
Offentligjort den 2. juli 2019
​Valutareserven er i juni 2019 formindsket med 2,1 mia. kr. til 449,6 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i juni 2019 formindsket med 2,1 mia. kr. til 449,6 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 2,1 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 35 mio. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i juni.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Juni 2019Januar 2019 - Juni 2019
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0-1,9
Andet**-2,1-7,1
Nationalbankens nettovalutakøb-2,1-9,0
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-0,4
Ændring i valutareserven-2,1-9,4

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i juni et nettofinansieringsbehov på -7,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -4,0 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i juni forøget med 0,4 mia. kr. til et tilgodehavende på 218,0 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i juni formindsket nettostillingen med 2,1 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Juni 2019Januar 2019 - Juni 2019
Statens nettofinansieringsbehov-7,0-4,0
Afdrag på den indenlandske gæld*6,237,8
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger11,240,9
Andet**0,10,8
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov10,575,4
Statens indenlandske bruttolåntagning***8,660,3
Statens likviditetspåvirkning1,915,1
Nationalbankens nettovalutakøb-2,1-9,0
Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,2
Andre faktorer****0,50,7
Ændring i nettostillingen0,47,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. JUNI 2019

Aktiver 2019 2019
1000 kr.30/0631/05
Guld17.840.84017.840.840
Fordringer på udlandet417.382.329418.975.479
Fordringer på Den Internationale Valutafond17.557.80517.557.805
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB33.00364.789
Pengepolitiske udlån--
Andre udlån1.712.0601.484.838
- Pengeinstitutter 1)1.712.0601.484.838
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer32.797.87132.797.871
Anlægsaktier mv. 184.405184.405
Materielle og immaterielle anlægsaktiver685.848688.978
Andre aktiver619.960487.098
488.814.121490.082.103

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2019 2019
1000 kr.30/0631/05
Seddelomløb64.132.74664.199.188
Møntomløb6.112.0716.081.907
Pengepolitiske indlån217.954.642217.556.543
- Indestående på folio30.792.64231.159.543
- Indskudsbeviser187.162.000186.397.000
Andre indlån12.940.45913.147.339
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 33.00364.789
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter1.820.9051.978.955
- Øvrige indlån11.086.55111.103.595
Staten96.529.73898.443.547
Forpligtelser over for udlandet3.154.8942.661.552
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.880.04913.880.049
Andre passiver420.313422.769
Grundfond og reserver73.689.20973.689.209
488.814.121490.082.103

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.