Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2019
Offentligjort den 3. september 2019
​Valutareserven er i august 2019 formindsket med 1,5 mia. kr. til 446,6 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i august 2019 formindsket med 1,5 mia. kr. til 446,6 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 1,5 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i august.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.August 2019Januar 2019 - august 2019
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0-1,9
Andet**-1,5-10,0
Nationalbankens nettovalutakøb-1,5-11,9
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-0,5
Ændring i valutareserven-1,5-12,5

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i august et nettofinansieringsbehov på -12,4 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 15,6 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i august formindsket med 26,0 mia. kr. til et tilgodehavende på 215,5 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i august formindsket nettostillingen med 25,1 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.August 2019Januar 2019 - august 2019
Statens nettofinansieringsbehov-12,415,6
Afdrag på den indenlandske gæld*1,842,3
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger-0,745,5
Andet**0,11,0
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-11,2104,5
Statens indenlandske bruttolåntagning***13,889,3
Statens likviditetspåvirkning-25,115,2
Nationalbankens nettovalutakøb-1,5-11,9
Nationalbankens nettoobligationskøb0,20,6
Andre faktorer****0,40,7
Ændring i nettostillingen-26,04,6

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 8. januar 2016 været -0,65 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. AUGUST 2019

Aktiver 2019 2019
1000 kr.31/0831/07
Guld17.840.84017.840.840
Fordringer på udlandet415.011.730415.591.317
Fordringer på Den Internationale Valutafond18.390.32318.382.362
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB32.64332.775
Pengepolitiske udlån--
Andre udlån1.375.8942.115.674
- Pengeinstitutter 1)1.375.8942.115.674
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer33.200.24533.001.285
Anlægsaktier mv. 184.405184.405
Materielle og immaterielle anlægsaktiver694.811689.171
Andre aktiver732.029572.075
487.462.920488.409.904

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2019 2019
1000 kr.31/0831/07
Seddelomløb62.819.81864.200.833
Møntomløb6.118.9406.116.900
Pengepolitiske indlån215.467.282241.461.265
- Indestående på folio31.189.28231.280.265
- Indskudsbeviser184.278.000210.181.000
Andre indlån13.899.17513.530.487
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 32.64332.775
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.452.5652.117.317
- Øvrige indlån11.413.96711.380.395
Staten96.483.52671.410.399
Forpligtelser over for udlandet4.682.0823.709.645
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.880.04913.880.049
Andre passiver422.839411.117
Grundfond og reserver73.689.20973.689.209
487.462.920488.409.904

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.