Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2019

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2019
Offentligjort den 2. oktober 2019
Abstract icon ​Valutareserven er i september 2019 formindsket med 1,6 mia. kr. til 445,0 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i september 2019 formindsket med 1,6 mia. kr. til 445,0 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 1,5 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i september.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.September 2019Januar 2019 - september 2019
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0-1,9
Andet**-1,5-11,5
Nationalbankens nettovalutakøb-1,5-13,4
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1-0,7
Ændring i valutareserven-1,6-14,0

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i september et nettofinansieringsbehov på -21,8 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -6,2 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i september forøget med 3,4 mia. kr. til et tilgodehavende på 218,9 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i september forøget nettostillingen med 4,9 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.September 2019Januar 2019 - september 2019
Statens nettofinansieringsbehov-21,8-6,2
Afdrag på den indenlandske gæld*10,252,5
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger0,546,1
Andet**0,11,1
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-11,193,4
Statens indenlandske bruttolåntagning***-16,073,4
Statens likviditetspåvirkning4,920,1
Nationalbankens nettovalutakøb-1,5-13,4
Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,6
Andre faktorer****0,00,7
Ændring i nettostillingen3,48,0

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 13. september 2019 været -0,75 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. SEPTEMBER 2019

Aktiver 2019 2019
1000 kr.30/0931/08
Guld17.840.84017.840.840
Fordringer på udlandet414.004.557415.011.730
Fordringer på Den Internationale Valutafond18.390.32318.390.323
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB28.58132.643
Pengepolitiske udlån--
Andre udlån1.432.0161.375.894
- Pengeinstitutter 1)1.432.0161.375.894
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer33.200.24533.200.245
Anlægsaktier mv. 184.405184.405
Materielle og immaterielle anlægsaktiver693.755694.811
Andre aktiver694.699732.029
486.469.421487.462.920

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2019 2019
1000 kr.30/0931/08
Seddelomløb62.549.25562.819.818
Møntomløb6.120.9846.118.940
Pengepolitiske indlån218.872.360215.467.282
- Indestående på folio31.228.36031.189.282
- Indskudsbeviser187.644.000184.278.000
Andre indlån14.104.89313.899.175
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 28.58132.643
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.682.4862.452.565
- Øvrige indlån11.393.82611.413.967
Staten91.579.31496.483.526
Forpligtelser over for udlandet5.245.3654.682.082
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.880.04913.880.049
Andre passiver427.992422.839
Grundfond og reserver73.689.20973.689.209
486.469.421487.462.920

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.