Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2020

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 4. februar 2020
​Valutareserven er i januar 2020 formindsket med 14,9 mia. kr. til 426,3 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i januar 2020 formindsket med 14,9 mia. kr. til 426,3 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 14,8 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i januar netto solgt valuta for 12,1 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Januar 2020
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-12,1
Andet**-2,8
Nationalbankens nettovalutakøb-14,8
Statens udenlandske nettolåntagning***-0,1
Ændring i valutareserven-14,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen.

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken.

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps.

KURSREGULERING AF NATIONALBANKENS PORTEFØLJER FOR 2019

Nationalbanken har foretaget årlig kursregulering af bankens beholdninger i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for 2019.

Valutareserven er som følge af kursregulering mv. opskrevet med 5,8 mia. kr. og udgør 441,2 mia. kr. ved udgangen af 2019. Tilsvarende er beholdningen af indenlandske obligationer nedskrevet med 0,2 mia. kr. og udgør 32,1 mia. kr. ved udgangen af 2019.

Månedsbalancen er en likviditetsopgørelse, hvor formålet er, at likviditetsforskydningerne vedrørende de pengepolitiske instrumenter samt valutareservens størrelse kan aflæses direkte af balancen som periodens bevægelser. Månedsbalancen indeholder således ikke kursreguleringer eller periodiseringer. Disse medtages udelukkende i Nationalbankens årsregnskab.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i januar et nettofinansieringsbehov på -22,7 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i januar formindsket med 28,3 mia. kr. til et tilgodehavende på 202,3 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i januar formindsket nettostillingen med 14,8 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Januar 2020
Statens nettofinansieringsbehov-22,7
Afdrag på den indenlandske gæld*8,1
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger10,9
Andet**0,2
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-3,6
Statens indenlandske bruttolåntagning***10,6
Statens likviditetspåvirkning-14,2
Nationalbankens nettovalutakøb-14,8
Nationalbankens nettoobligationskøb0,1
Andre faktorer****0,7
Ændring i nettostillingen-28,3

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps.

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps.

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps.

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet.

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 13. september 2019 været -0,75 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. JANUAR 2020

Aktiver 2020 2019
1000 kr.31/0131/12
Guld21.672.57017.840.840
Fordringer på udlandet389.932.448402.427.984
Fordringer på Den Internationale Valutafond18.554.81818.226.010
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB32.00637.892
Pengepolitiske udlån--
Andre udlån1.463.9712.090.994
- Pengeinstitutter 1)1.463.9712.090.994
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer32.209.44832.346.179
Anlægsaktier mv. 184.405184.405
Materielle og immaterielle anlægsaktiver684.168686.942
Andre aktiver277.656577.813
465.011.490474.419.059

1) Herunder udlån kontantdepoter.

Passiver 2020 2019
1000 kr.31/0131/12
Seddelomløb62.318.30964.430.481
Møntomløb6.103.2666.121.076
Pengepolitiske indlån202.290.786230.566.308
- Indestående på folio31.351.78631.205.308
- Indskudsbeviser170.939.000199.361.000
Andre indlån12.270.21111.779.926
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 32.00637.892
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.797.0622.366.105
- Øvrige indlån9.441.1439.375.929
Staten84.634.59170.410.935
Forpligtelser over for udlandet3.882.1013.100.663
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.137.49013.880.049
Andre passiver5.685.527440.412
Grundfond og reserver73.689.20973.689.209
465.011.490474.419.059

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.