Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2020

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 2. april 2020
​Valutareserven er i marts 2020 formindsket med 56,9 mia. kr. til 372,1 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i marts 2020 formindsket med 56,9 mia. kr. til 372,1 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 65,6 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 8,7 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i marts netto solgt valuta for 64,7 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Marts 2020Januar 2020 - marts 2020
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto-64,7-77,7
Andet**-0,90,0
Nationalbankens nettovalutakøb-65,6-77,7
Statens udenlandske nettolåntagning***8,78,5
Ændring i valutareserven-56,9-69,2

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i marts et nettofinansieringsbehov på -26,2 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -74,1 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i marts formindsket med 76,6 mia. kr. til et tilgodehavende på 99,3 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i marts formindsket nettostillingen med 65,6 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Marts 2020Januar 2020 - marts 2020
Statens nettofinansieringsbehov-26,2-74,1
Afdrag på den indenlandske gæld*2,512,7
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger0,912,5
Andet**0,10,3
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-22,8-48,6
Statens indenlandske bruttolåntagning***-12,56,2
Statens likviditetspåvirkning-10,3-54,8
Nationalbankens nettovalutakøb-65,6-77,7
Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,2
Andre faktorer****-0,81,0
Ændring i nettostillingen-76,6-131,2

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 20. marts 2020 været -0,60 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. MARTS 2020

Aktiver 2020 2020
1000 kr.31/0329/02
Guld21.672.57021.672.570
Fordringer på udlandet333.596.475390.808.838
Fordringer på Den Internationale Valutafond18.522.22718.458.274
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB31.84349.544
Pengepolitiske udlån86.402.000-
Andre udlån20.721.4481.738.246
- Pengeinstitutter 1)20.721.4481.738.246
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer32.310.86832.310.868
Anlægsaktier mv. 192.308192.308
Materielle og immaterielle anlægsaktiver682.772684.878
Andre aktiver486.351445.141
514.618.862466.360.667

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter. Herudover omfatter posten mellemværender med danske pengeinstitutter i tilknytning til swapaftaler med centralbanker. Udlånet udgør 19,6 mia. kr.

Passiver 2020 2020
1000 kr.31/0329/02
Seddelomløb62.945.07262.903.820
Møntomløb6.086.5496.110.314
Pengepolitiske indlån185.727.003175.925.470
- Indestående på folio31.272.00331.343.470
- Indskudsbeviser154.455.000144.582.000
Andre indlån30.715.97111.035.717
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 31.84349.544
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter3.395.1813.186.065
- Øvrige indlån 2)27.288.9477.800.108
Staten133.923.522114.910.469
Forpligtelser over for udlandet1.731.6971.972.941
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.137.49014.137.490
Andre passiver433.9105.675.237
Grundfond og reserver79.785.46873.689.209
515.486.682466.360.667

2) I regnskabsposten indgår mellemværender i tilknytning til swapaftaler med centralbanker. Indlånet udgør 19,6 mia. kr.

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.