Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2020

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 4. august 2020
Abstract icon ​Valutareserven er i juli 2020 formindsket med 0,1 mia. kr. til 455,6 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i juli 2020 formindsket med 0,1 mia. kr. til 455,6 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 0,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i juli.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Juli 2020Januar 2020 - juli 2020
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0-77,7
Andet**-0,1-4,5
Nationalbankens nettovalutakøb-0,1-82,2
Statens udenlandske nettolåntagning***0,096,6
Ændring i valutareserven-0,114,4

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i juli et nettofinansieringsbehov på 31,5 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 98,5 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i juli forøget med 17,7 mia. kr. til et tilgodehavende på 163,9 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i juli forøget nettostillingen med 16,9 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Juli 2020Januar 2020 - juli 2020
Statens nettofinansieringsbehov31,598,5
Afdrag på den indenlandske gæld*9,436,1
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger0,111,3
Andet**0,10,6
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov41,0146,5
Statens indenlandske bruttolåntagning***24,2132,9
Statens likviditetspåvirkning16,913,6
Nationalbankens nettovalutakøb-0,1-82,2
Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,9
Andre faktorer****1,01,0
Ændring i nettostillingen17,7-66,7

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 20. marts 2020 været -0,60 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. JULI 2020

Aktiver 2020 2020
1000 kr.31/0730/06
Guld21.672.57021.672.570
Fordringer på udlandet413.879.979413.299.600
Fordringer på Den Internationale Valutafond22.854.57322.854.573
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB31.18225.920
Pengepolitiske udlån-4.100.000
Andre udlån3.659.51013.572.102
- Pengeinstitutter 1)3.659.51013.572.102
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer33.037.76233.027.676
Anlægsaktier mv. 192.308192.308
Materielle og immaterielle anlægsaktiver680.164681.902
Andre aktiver1.209.5811.223.556
497.217.629510.650.207

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter. Herudover omfatter posten mellemværender med danske pengeinstitutter i tilknytning til swapaftaler med centralbanker. Udlånet udgør 2,0 mia. kr.

Passiver 2020 2020
1000 kr.31/0730/06
Seddelomløb66.646.19066.797.876
Møntomløb6.155.2036.152.906
Pengepolitiske indlån163.886.012150.239.664
- Indestående på folio30.569.01227.240.664
- Indskudsbeviser133.317.000122.999.000
Andre indlån9.899.86820.758.921
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 31.18225.920
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.176.9722.976.701
- Øvrige indlån 2)7.691.71417.756.300
Staten153.785.878170.563.198
Forpligtelser over for udlandet2.775.8472.069.479
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.137.49014.137.490
Andre passiver145.673145.205
Grundfond og reserver79.785.46879.785.468
497.217.629510.650.207

2) I regnskabsposten indgår mellemværender i tilknytning til swapaftaler med centralbanker. Indlånet udgør 2,0 mia. kr.

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.