Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2020

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 2. oktober 2020
Abstract icon ​Valutareserven er i september 2020 forøget med 0,1 mia. kr. til 455,7 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i september 2020 forøget med 0,1 mia. kr. til 455,7 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,1 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 0,0 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i september.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.September 2020Januar 2020 - september 2020
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0-77,7
Andet**0,1-4,4
Nationalbankens nettovalutakøb0,1-82,1
Statens udenlandske nettolåntagning***0,096,6
Ændring i valutareserven0,114,5

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i september et nettofinansieringsbehov på -13,2 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 84,7 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i september formindsket med 5,0 mia. kr. til et tilgodehavende på 141,5 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i september formindsket nettostillingen med 5,2 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.September 2020Januar 2020 - september 2020
Statens nettofinansieringsbehov-13,284,7
Afdrag på den indenlandske gæld*16,158,6
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger0,411,7
Andet**0,00,6
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov3,4155,6
Statens indenlandske bruttolåntagning***8,6165,1
Statens likviditetspåvirkning-5,2-9,5
Nationalbankens nettovalutakøb0,1-82,1
Nationalbankens nettoobligationskøb0,11,1
Andre faktorer****0,01,3
Ændring i nettostillingen-5,0-89,1

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 20. marts 2020 været -0,60 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. SEPTEMBER 2020

Aktiver 2020 2020
1000 kr.30/0931/08
Guld21.672.57021.672.570
Fordringer på udlandet413.769.774413.828.936
Fordringer på Den Internationale Valutafond22.855.39222.855.392
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB31.84425.853
Pengepolitiske udlån7.500.000-
Andre udlån1.795.3613.718.282
- Pengeinstitutter 1)1.795.3613.718.282
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer33.236.03233.137.402
Anlægsaktier mv. 130.748130.748
Materielle og immaterielle anlægsaktiver685.011680.589
Andre aktiver1.132.6241.094.341
502.809.356497.144.113

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2020 2020
1000 kr.30/0931/08
Seddelomløb66.118.24366.256.627
Møntomløb6.150.6726.150.444
Pengepolitiske indlån148.972.765146.486.147
- Indestående på folio25.864.76530.438.147
- Indskudsbeviser123.108.000116.048.000
Andre indlån8.006.3699.804.200
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 31.84425.853
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.322.5362.106.897
- Øvrige indlån5.651.9897.671.450
Staten176.858.335171.662.505
Forpligtelser over for udlandet2.589.3252.699.423
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.137.49014.137.490
Andre passiver190.689161.809
Grundfond og reserver79.785.46879.785.468
502.809.356497.144.113

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.