Valuta og likviditet samt månedsbalance, oktober 2020

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 3. november 2020
Abstract icon ​Valutareserven er i oktober 2020 forøget med 5,7 mia. kr. til 461,4 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i oktober 2020 forøget med 5,7 mia. kr. til 461,4 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 1,8 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 7,6 mia. kr., jf. tabel 1. Statens udenlandske nettolåntagning er påvirket af, at staten i sidste halvdel af oktober udstedte sin første obligation i udenlandsk valuta siden 2014. Der blev udstedt 2,0 mia. dollar.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i oktober.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Oktober 2020Januar 2020 - oktober 2020
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0-77,7
Andet**-1,8-6,2
Nationalbankens nettovalutakøb-1,8-83,9
Statens udenlandske nettolåntagning***7,6104,1
Ændring i valutareserven5,720,2

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i oktober et nettofinansieringsbehov på 30,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 114,7 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i oktober forøget med 13,5 mia. kr. til et tilgodehavende på 155,0 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i oktober forøget nettostillingen med 16,2 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Oktober 2020Januar 2020 - oktober 2020
Statens nettofinansieringsbehov30,0114,7
Afdrag på den indenlandske gæld*8,266,8
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger0,712,3
Andet**-0,10,5
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov38,9194,4
Statens indenlandske bruttolåntagning***22,7187,8
Statens likviditetspåvirkning16,26,7
Nationalbankens nettovalutakøb-1,8-83,9
Nationalbankens nettoobligationskøb0,01,1
Andre faktorer****-0,80,6
Ændring i nettostillingen13,5-75,6

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 20. marts 2020 været -0,60 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. OKTOBER 2020

Aktiver 2020 2020
1000 kr.31/1030/09
Guld21.672.57021.672.570
Fordringer på udlandet419.437.550413.769.774
Fordringer på Den Internationale Valutafond22.855.39222.855.392
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB27.22131.844
Pengepolitiske udlån-7.500.000
Andre udlån1.490.7151.795.361
- Pengeinstitutter 1)1.490.7151.795.361
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer33.203.76433.236.032
Anlægsaktier mv. 130.748130.748
Materielle og immaterielle anlægsaktiver681.760685.011
Andre aktiver981.4621.132.624
500.481.182502.809.356

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2020 2020
1000 kr.31/1030/09
Seddelomløb66.608.98066.118.243
Møntomløb6.142.7716.150.672
Pengepolitiske indlån155.007.695148.972.765
- Indestående på folio30.543.69525.864.765
- Indskudsbeviser124.464.000123.108.000
Andre indlån7.856.9078.006.369
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 27.22131.844
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.159.1092.322.536
- Øvrige indlån5.670.5775.651.989
Staten168.286.774176.858.335
Forpligtelser over for udlandet2.528.8172.589.325
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.137.49014.137.490
Andre passiver126.280190.689
Grundfond og reserver79.785.46879.785.468
500.481.182502.809.356

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.