Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2020

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2020
Offentligjort den 2. december 2020
Abstract icon ​Valutareserven er i november 2020 formindsket med 5,0 mia. kr. til 456,4 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i november 2020 formindsket med 5,0 mia. kr. til 456,4 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at staten netto har indfriet lån i udlandet for 5,0 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i november.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.November 2020Januar 2020 -november 2020
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0-77,7
Andet**0,0-6,2
Nationalbankens nettovalutakøb0,0-83,9
Statens udenlandske nettolåntagning***-5,099,1
Ændring i valutareserven-5,015,2

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i november et nettofinansieringsbehov på -22,2 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været 92,5 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i november formindsket med 19,5 mia. kr. til et tilgodehavende på 135,6 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i november formindsket nettostillingen med 19,0 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.November 2020Januar 2020 -november 2020
Statens nettofinansieringsbehov-22,292,5
Afdrag på den indenlandske gæld*30,697,5
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger1,513,9
Andet**0,20,7
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov10,1204,5
Statens indenlandske bruttolåntagning***29,1216,9
Statens likviditetspåvirkning-19,0-12,4
Nationalbankens nettovalutakøb0,0-83,9
Nationalbankens nettoobligationskøb0,01,1
Andre faktorer****-0,40,1
Ændring i nettostillingen-19,5-95,0

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 20. marts 2020 været -0,60 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. NOVEMBER 2020

Aktiver 2020 2020
1000 kr.30/1131/10
Guld21.672.57021.672.570
Fordringer på udlandet416.182.259419.437.550
Fordringer på Den Internationale Valutafond22.850.99622.855.392
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB32.87827.221
Pengepolitiske udlån20.000.000-
Andre udlån1.184.8751.490.715
- Pengeinstitutter 1)1.184.8751.490.715
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer33.233.78833.203.764
Anlægsaktier mv. 130.748130.748
Materielle og immaterielle anlægsaktiver679.916681.760
Andre aktiver1.085.134981.462
517.053.164500.481.182

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2020 2020
1000 kr.30/1131/10
Seddelomløb67.118.72366.608.980
Møntomløb6.135.2416.142.771
Pengepolitiske indlån155.552.562155.007.695
- Indestående på folio28.303.56230.543.695
- Indskudsbeviser127.249.000124.464.000
Andre indlån7.570.2837.856.907
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 32.87827.221
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter1.984.9712.159.109
- Øvrige indlån5.552.4345.670.577
Staten182.300.137168.286.774
Forpligtelser over for udlandet4.305.4902.528.817
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)14.137.49014.137.490
Andre passiver147.770126.280
Grundfond og reserver79.785.46879.785.468
517.053.164500.481.182

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.