Valuta og likviditet samt månedsbalance, februar 2021

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2021
Offentligjort den 2. marts 2021
Abstract icon ​Valutareserven er i februar 2021 forøget med 1,8 mia. kr. til 429,4 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i februar 2021 forøget med 1,8 mia. kr. til 429,4 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 1,8 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i februar netto købt valuta for 0,4 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Februar 2021Januar 2021 - februar 2021
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,40,4
Andet**1,50,0
Nationalbankens nettovalutakøb1,80,4
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-10,0
Ændring i valutareserven1,8-9,6

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i februar et nettofinansieringsbehov på -28,9 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -53,1 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i februar formindsket med 35,9 mia. kr. til et tilgodehavende på 106,7 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i februar formindsket nettostillingen med 36,5 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Februar 2021Januar 2021 - februar 2021
Statens nettofinansieringsbehov-28,9-53,1
Afdrag på den indenlandske gæld*8,524,4
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger-0,26,3
Andet**0,00,0
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-20,6-22,6
Statens indenlandske bruttolåntagning***15,933,5
Statens likviditetspåvirkning-36,5-56,0
Nationalbankens nettovalutakøb1,80,4
Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,1
Andre faktorer****-1,2-1,7
Ændring i nettostillingen-35,9-57,3

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. juni 2012 været 0,00 pct. p.a., udlånsrenten har siden 20. januar 2015 været 0,05 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 20. marts 2020 været -0,60 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 28. FEBRUAR 2021

Aktiver 2021 2021
1000 kr.28/0231/01
Guld24.535.62624.535.626
Fordringer på udlandet384.532.011383.225.145
Fordringer på Den Internationale Valutafond22.241.61622.240.505
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB29.79328.126
Pengepolitiske udlån22.500.0005.000.000
Andre udlån2.658.6163.507.966
- Pengeinstitutter 1)2.658.6163.507.966
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer32.984.20432.984.204
Anlægsaktier mv. 130.748130.748
Materielle og immaterielle anlægsaktiver716.421720.476
Andre aktiver2.936.6982.909.709
493.265.733475.282.505

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter. Herudover omfatter posten mellemværender med danske pengeinstitutter i tilknytning til swapaftaler med centralbanker. Udlånet udgør 0,9 mia. kr.

Passiver 2021 2021
1000 kr.28/0231/01
Seddelomløb69.629.92467.980.874
Møntomløb6.150.4546.143.439
Pengepolitiske indlån129.198.502147.568.777
- Indestående på folio26.813.50230.210.777
- Indskudsbeviser102.385.000117.358.000
Andre indlån8.463.5069.737.649
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 29.79328.126
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter1.683.1121.711.830
- Øvrige indlån 2)6.750.6017.997.693
Staten182.966.309146.452.398
Forpligtelser over for udlandet1.911.2352.443.353
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.415.55413.415.554
Andre passiver1.744.7811.754.993
Grundfond og reserver79.785.46879.785.468
493.265.733475.282.505

2) I regnskabsposten indgår mellemværender i tilknytning til swapaftaler med centralbanker. Indlånet udgør 0,9 mia. kr.

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.