Valuta og likviditet samt månedsbalance, marts 2021

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2021
Offentligjort den 7. april 2021
Abstract icon

Valutareserven er i marts 2021 forøget med 17,1 mia. kr. til 446,5 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 17,1 mia. kr. Nationalbanken har i marts netto købt valuta for 17,0 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i marts 2021 forøget med 17,1 mia. kr. til 446,5 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 17,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i marts netto købt valuta for 17,0 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Marts 2021Januar 2021 - marts 2021
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto17,017,4
Andet**0,10,1
Nationalbankens nettovalutakøb17,117,5
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-10,0
Ændring i valutareserven17,17,5

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i marts et nettofinansieringsbehov på -43,2 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -96,3 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i marts forøget med 5,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 111,8 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i marts forøget nettostillingen med 17,1 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Marts 2021Januar 2021 - marts 2021
Statens nettofinansieringsbehov-43,2-96,3
Afdrag på den indenlandske gæld*10,634,9
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger-0,36,0
Andet**-0,3-0,4
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-33,2-55,8
Statens indenlandske bruttolåntagning***-22,211,3
Statens likviditetspåvirkning-11,0-67,0
Nationalbankens nettovalutakøb17,117,5
Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,1
Andre faktorer****-1,1-2,8
Ændring i nettostillingen5,1-52,2

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 19. marts 2021 været -0,50 pct. p.a., udlånsrenten har siden 19. marts 2021 været -0,35 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 19. marts 2021 været -0,50 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. MARTS 2021

Aktiver 2021 2021
1000 kr.31/0328/02
Guld24.535.62624.535.626
Fordringer på udlandet402.096.074384.532.011
Fordringer på Den Internationale Valutafond22.025.03522.241.616
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB28.21129.793
Pengepolitiske udlån16.000.00022.500.000
Andre udlån1.919.5602.658.616
- Pengeinstitutter 1)1.919.5602.658.616
- Øvrige udlån- -
Indenlandske obligationer32.984.20432.984.204
Anlægsaktier mv. 130.748130.748
Materielle og immaterielle anlægsaktiver713.091716.421
Andre aktiver2.990.3482.936.698
503.422.897493.265.733

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2021 2021
1000 kr.31/0328/02
Seddelomløb70.541.05369.629.924
Møntomløb6.185.1946.150.454
Pengepolitiske indlån127.771.015129.198.502
- Indestående på folio125.435.01526.813.502
- Indskudsbeviser2.336.000102.385.000
Andre indlån7.867.9898.463.506
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 28.21129.793
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.034.4841.683.112
- Øvrige indlån5.805.2946.750.601
Staten194.002.692182.966.309
Forpligtelser over for udlandet2.128.8041.911.235
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.415.55413.415.554
Andre passiver108.6751.744.781
Grundfond og reserver81.401.92179.785.468
503.422.897493.265.733

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.