Valuta og likviditet samt månedsbalance, maj 2021

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2021
Offentligjort den 2. juni 2021
Abstract icon ​Valutareserven er i maj 2021 forøget med 17,2 mia. kr. til 455,9 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i maj 2021 forøget med 17,2 mia. kr. til 455,9 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 22,2 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 5,0 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i maj netto købt valuta for 22,2 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Maj 2021Januar 2021 - maj 2021
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto22,241,8
Andet**0,00,1
Nationalbankens nettovalutakøb22,241,9
Statens udenlandske nettolåntagning***-5,0-25,0
Ændring i valutareserven17,216,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i maj et nettofinansieringsbehov på 3,4 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -64,1 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i maj forøget med 10,8 mia. kr. til et tilgodehavende på 145,1 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i maj forøget nettostillingen med 22,2 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Maj 2021Januar 2021 - maj 2021
Statens nettofinansieringsbehov3,4-64,1
Afdrag på den indenlandske gæld*4,947,7
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger-0,25,1
Andet**0,10,1
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov8,3-11,2
Statens indenlandske bruttolåntagning***18,845,3
Statens likviditetspåvirkning-10,5-56,5
Nationalbankens nettovalutakøb22,241,9
Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,1
Andre faktorer****-0,9-4,4
Ændring i nettostillingen10,8-18,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 19. marts 2021 været -0,50 pct. p.a., udlånsrenten har siden 19. marts 2021 været -0,35 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 19. marts 2021 været -0,50 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. MAJ 2021

Aktiver 2021 2021
1000 kr.31/0530/04
Guld24.535.62624.535.626
Fordringer på udlandet411.764.569394.665.902
Fordringer på Den Internationale Valutafond22.020.15522.025.035
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB26.42434.522
Pengepolitiske udlån5.000.0002.040.000
Andre udlån1.680.4041.721.508
- Pengeinstitutter 1)1.680.4041.721.508
- Øvrige udlån- -
Indenlandske obligationer33.028.04133.028.041
Anlægsaktier mv. 131.056131.056
Materielle og immaterielle anlægsaktiver709.435714.316
Andre aktiver2.968.2343.448.585
501.863.944482.344.591

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2021 2021
1000 kr.31/0530/04
Seddelomløb71.703.15471.017.142
Møntomløb6.235.5466.233.938
Pengepolitiske indlån150.057.216136.315.519
- Indestående på folio149.707.216135.965.519
- Indskudsbeviser350.000350.000
Andre indlån8.055.6488.373.312
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 26.42434.522
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter1.596.9091.683.835
- Øvrige indlån6.432.3156.654.955
Staten168.461.587162.942.415
Forpligtelser over for udlandet2.439.7842.555.385
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.415.55413.415.554
Andre passiver93.53489.405
Grundfond og reserver81.401.92181.401.921
501.863.944482.344.591

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.