Valuta og likviditet samt månedsbalance, juni 2021

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2021
Offentligjort den 2. juli 2021
Abstract icon ​Valutareserven er i juni 2021 forøget med 2,5 mia. kr. til 458,4 mia. kr. Nationalbanken har i juni netto købt valuta for 2,6 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i juni 2021 forøget med 2,5 mia. kr. til 458,4 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 2,5 mia. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 0,0 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i juni netto købt valuta for 2,6 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Juni 2021Januar 2021 - juni 2021
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto2,644,4
Andet**-0,10,0
Nationalbankens nettovalutakøb2,544,4
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-25,0
Ændring i valutareserven2,519,4

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i juni et nettofinansieringsbehov på 18,9 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -45,1 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i juni forøget med 28,8 mia. kr. til et tilgodehavende på 173,9 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i juni forøget nettostillingen med 28,3 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Juni 2021Januar 2021 - juni 2021
Statens nettofinansieringsbehov18,9-45,1
Afdrag på den indenlandske gæld*7,355,1
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger0,15,2
Andet**-0,3-0,2
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov26,114,9
Statens indenlandske bruttolåntagning***-2,343,0
Statens likviditetspåvirkning28,3-28,2
Nationalbankens nettovalutakøb2,544,4
Nationalbankens nettoobligationskøb0,00,1
Andre faktorer****-2,0-6,4
Ændring i nettostillingen28,89,9

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 19. marts 2021 været -0,50 pct. p.a., udlånsrenten har siden 19. marts 2021 været -0,35 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 19. marts 2021 været -0,50 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. JUNI 2021

Aktiver 2021 2021
1000 kr.30/0631/05
Guld24.535.62624.535.626
Fordringer på udlandet414.072.498411.764.569
Fordringer på Den Internationale Valutafond22.068.42622.020.155
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB43.98726.424
Pengepolitiske udlån- 5.000.000
Andre udlån1.721.8021.680.404
- Pengeinstitutter 1)1.721.8021.680.404
- Øvrige udlån- -
Indenlandske obligationer33.028.04133.028.041
Anlægsaktier mv. 131.056131.056
Materielle og immaterielle anlægsaktiver705.049709.435
Andre aktiver3.030.6542.968.234
499.337.139501.863.944

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2021 2021
1000 kr.30/0631/05
Seddelomløb72.189.64271.703.154
Møntomløb6.243.8566.235.546
Pengepolitiske indlån173.886.479150.057.216
- Indestående på folio173.536.479149.707.216
- Indskudsbeviser350.000350.000
Andre indlån9.716.3898.055.648
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 43.98726.424
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter1.881.3481.596.909
- Øvrige indlån7.791.0546.432.315
Staten140.157.843168.461.587
Forpligtelser over for udlandet2.269.6362.439.784
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.415.55413.415.554
Andre passiver55.81993.534
Grundfond og reserver81.401.92181.401.921
499.337.139501.863.944

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.