Valuta og likviditet samt månedsbalance, juli 2021

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2021
Offentligjort den 3. august 2021
Abstract icon ​Valutareserven er i juli 2021 forøget med 0,2 mia. kr. til 458,6 mia. kr. Nationalbanken har i juli netto købt valuta for 5,2 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i juli 2021 forøget med 0,2 mia. kr. til 458,6 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 5,2 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 5,0 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har i juli netto købt valuta for 5,2 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Juli 2021Januar 2021 - juli 2021
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto5,249,6
Andet**0,00,0
Nationalbankens nettovalutakøb5,249,5
Statens udenlandske nettolåntagning***-5,0-30,0
Ændring i valutareserven0,219,6

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i juli et nettofinansieringsbehov på 36,3 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -8,8 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i juli forøget med 23,8 mia. kr. til et tilgodehavende på 197,7 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i juli forøget nettostillingen med 19,5 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Juli 2021Januar 2021 - juli 2021
Statens nettofinansieringsbehov36,3-8,8
Afdrag på den indenlandske gæld*6,761,8
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger0,45,6
Andet**-0,1-0,3
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov43,458,2
Statens indenlandske bruttolåntagning***23,966,9
Statens likviditetspåvirkning19,5-8,7
Nationalbankens nettovalutakøb5,249,5
Nationalbankens nettoobligationskøb-0,3-0,2
Andre faktorer****-0,5-6,9
Ændring i nettostillingen23,833,7

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 19. marts 2021 været -0,50 pct. p.a., udlånsrenten har siden 19. marts 2021 været -0,35 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 19. marts 2021 været -0,50 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. JULI 2021

Aktiver 2021 2021
1000 kr.31/0730/06
Guld24.535.62624.535.626
Fordringer på udlandet413.500.191414.072.498
Fordringer på Den Internationale Valutafond22.068.42622.068.426
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB31.76243.987
Pengepolitiske udlån- -
Andre udlån1.535.9561.721.802
- Pengeinstitutter 1)1.535.9561.721.802
- Øvrige udlån- -
Indenlandske obligationer32.702.40433.028.041
Anlægsaktier mv. 131.056131.056
Materielle og immaterielle anlægsaktiver703.195705.049
Andre aktiver3.016.6003.030.654
498.225.216499.337.139

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2021 2021
1000 kr.31/0730/06
Seddelomløb72.187.58472.189.642
Møntomløb6.258.2326.243.856
Pengepolitiske indlån197.707.745173.886.479
- Indestående på folio194.957.745173.536.479
- Indskudsbeviser2.750.000350.000
Andre indlån9.988.7349.716.389
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 31.76243.987
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.061.5421.881.348
- Øvrige indlån7.895.4307.791.054
Staten115.680.090140.157.843
Forpligtelser over for udlandet1.533.0092.269.636
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)13.415.55413.415.554
Andre passiver52.34755.819
Grundfond og reserver81.401.92181.401.921
498.225.216499.337.139

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.