Valuta og likviditet samt månedsbalance, august 2021

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2021
Offentligjort den 2. september 2021
Abstract iconValutareserven er i august 2021 forøget med 24,8 mia. kr. til 483,4 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i august 2021 forøget med 24,8 mia. kr. til 483,4 mia. kr. Forøgelsen afspejler en tildeling af SDR fra IMF på 29,7 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 5,0 mia. kr., jf. tabel 1. Se Nationalbankens pressemeddelelse fra 23. august 2021 for yderligere information om tildelingen af SDR.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet i august.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.August 2021Januar 2021 - august 2021
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,049,6
Andet**29,729,7
Nationalbankens nettovalutakøb*** 29,779,3
Statens udenlandske nettolåntagning**** -5,0-34,9
Ændring i valutareserven24,844,4

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Ændringen i nettovalutakøb afspejler ikke valutakøb, men tildeling af SDR fra IMF

**** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i august et nettofinansieringsbehov på -34,3 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -43,1 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i august formindsket med 48,5 mia. kr. til et tilgodehavende på 149,2 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i august formindsket nettostillingen med 49,2 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.August 2021Januar 2021 - august 2021
Statens nettofinansieringsbehov-34,3-43,1
Afdrag på den indenlandske gæld*8,770,5
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger-0,65,0
Andet**-0,1-0,4
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-26,232,0
Statens indenlandske bruttolåntagning***23,089,9
Statens likviditetspåvirkning-49,2-57,9
Nationalbankens nettovalutakøb29,779,3
Nationalbankens nettoobligationskøb 0,0-0,2
Andre faktorer****-29,0-35,9
Ændring i nettostillingen-48,5-14,8

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 19. marts 2021 været -0,50 pct. p.a., udlånsrenten har siden 19. marts 2021 været -0,35 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 19. marts 2021 været -0,50 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. AUGUST 2021

Aktiver 2021 2021
1000 kr.31/0831/07
Guld24.535.62624.535.626
Fordringer på udlandet409.169.420413.500.191
Fordringer på Den Internationale Valutafond51.715.75422.068.426
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB31.51331.762
Pengepolitiske udlån- -
Andre udlån1.823.7291.535.956
- Pengeinstitutter 1)1.823.7291.535.956
- Øvrige udlån- -
Indenlandske obligationer32.702.40432.702.404
Anlægsaktier mv. 131.056131.056
Materielle og immaterielle anlægsaktiver705.680703.195
Andre aktiver3.125.8733.016.600
523.941.055498.225.216

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2021 2021
1000 kr.31/0831/07
Seddelomløb71.837.71972.187.584
Møntomløb6.265.4866.258.232
Pengepolitiske indlån149.200.879197.707.745
- Indestående på folio148.850.879194.957.745
- Indskudsbeviser350.0002.750.000
Andre indlån10.041.9259.988.734
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 31.51331.762
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.095.0832.061.542
- Øvrige indlån7.915.3297.895.430
Staten159.976.751115.680.090
Forpligtelser over for udlandet2.070.5281.533.009
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)43.085.46413.415.554
Andre passiver60.38252.347
Grundfond og reserver81.401.92181.401.921
523.941.055498.225.216

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.