Valuta og likviditet samt månedsbalance, september 2021

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2021
Offentligjort den 4. oktober 2021
Abstract icon ​Valutareserven er i september 2021 forøget med 18,4 mia. kr. til 501,7 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 23,5 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 5,1 mia. kr., jf. tabel 1.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i september 2021 forøget med 18,4 mia. kr. til 501,7 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 23,5 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 5,1 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har med afvikling i september netto købt valuta for 23,4 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.September 2021Januar 2021 - september 2021
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto23,473,0
Andet**0,129,7
Nationalbankens nettovalutakøb23,5102,7
Statens udenlandske nettolåntagning***-5,1-40,0
Ændring i valutareserven18,462,7

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i september et nettofinansieringsbehov på -17,5 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -60,6 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i september forøget med 18,1 mia. kr. til et tilgodehavende på 167,3 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i september forøget nettostillingen med 23,5 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.September 2021Januar 2021 - september 2021
Statens nettofinansieringsbehov-17,5-60,6
Afdrag på den indenlandske gæld*9,880,2
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger0,65,6
Andet**-0,1-0,5
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-7,324,7
Statens indenlandske bruttolåntagning***-1,988,1
Statens likviditetspåvirkning-5,4-63,3
Nationalbankens nettovalutakøb23,5102,7
Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-0,2
Andre faktorer****0,0-35,9
Ændring i nettostillingen18,13,3

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a., udlånsrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,45 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. SEPTEMBER 2021

Aktiver 2021 2021
1000 kr.30/0931/08
Guld24.535.62624.535.626
Fordringer på udlandet427.692.508409.169.420
Fordringer på Den Internationale Valutafond51.715.75451.715.754
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB37.66231.513
Pengepolitiske udlån- -
Andre udlån1.931.9281.823.729
- Pengeinstitutter 1)1.931.9281.823.729
- Øvrige udlån- -
Indenlandske obligationer32.702.40432.702.404
Anlægsaktier mv. 131.056131.056
Materielle og immaterielle anlægsaktiver702.819705.680
Andre aktiver3.213.4873.125.873
542.663.244523.941.055

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2021 2021
1000 kr.30/0931/08
Seddelomløb71.457.63171.837.719
Møntomløb6.242.8506.265.486
Pengepolitiske indlån167.299.962149.200.879
- Indestående på folio166.949.962148.850.879
- Indskudsbeviser350.000350.000
Andre indlån10.601.81310.041.925
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 37.66231.513
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.080.4352.095.083
- Øvrige indlån8.483.7167.915.329
Staten160.299.766159.976.751
Forpligtelser over for udlandet2.212.5252.070.528
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)43.085.46443.085.464
Andre passiver61.31260.382
Grundfond og reserver81.401.92181.401.921
542.663.244523.941.055

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.