Valuta og likviditet samt månedsbalance, november 2021

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2021
Offentligjort den 2. december 2021
Abstract iconValutareserven er i november 2021 formindsket med 10,4 mia. kr. til 481,5 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i november 2021 formindsket med 10,4 mia. kr. til 481,5 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 0,4 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 10,0 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet med afvikling i november.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.November 2021Januar 2021 - november 2021
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,074,5
Andet**-0,428,0
Nationalbankens nettovalutakøb-0,4102,5
Statens udenlandske nettolåntagning***-10,0-60,0
Ændring i valutareserven-10,442,5

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i november et nettofinansieringsbehov på -46,3 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -114,6 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i november formindsket med 15,4 mia. kr. til et tilgodehavende på 137,8 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i november formindsket nettostillingen med 14,9 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.November 2021Januar 2021 - november 2021
Statens nettofinansieringsbehov-46,3-114,6
Afdrag på den indenlandske gæld*50,1140,1
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger-2,44,8
Andet**-0,3-0,9
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov1,129,5
Statens indenlandske bruttolåntagning***15,9120,9
Statens likviditetspåvirkning-14,9-91,4
Nationalbankens nettovalutakøb-0,4102,5
Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-1,1
Andre faktorer****-0,1-36,2
Ændring i nettostillingen-15,4-26,2

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a., udlånsrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,45 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. NOVEMBER 2021

Aktiver 2021 2021
1000 kr.30/1131/10
Guld24.535.62624.535.626
Fordringer på udlandet409.362.752419.451.742
Fordringer på Den Internationale Valutafond52.108.94451.715.754
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB28.82832.101
Pengepolitiske udlån- -
Andre udlån1.636.9991.357.602
- Pengeinstitutter 1)1.636.9991.357.602
- Øvrige udlån- -
Indenlandske obligationer31.830.10431.830.104
Anlægsaktier mv. 131.056131.056
Materielle og immaterielle anlægsaktiver697.621700.855
Andre aktiver3.278.7953.004.148
523.610.725532.758.988

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2021 2021
1000 kr.30/1131/10
Seddelomløb71.116.85870.827.562
Møntomløb6.222.6356.223.237
Pengepolitiske indlån137.837.605153.220.959
- Indestående på folio137.587.605152.870.959
- Indskudsbeviser250.000350.000
Andre indlån10.983.61910.630.495
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 28.82832.101
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.480.0842.139.476
- Øvrige indlån8.474.7078.458.918
Staten168.389.350163.532.484
Forpligtelser over for udlandet4.512.7093.774.750
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)43.085.46443.085.464
Andre passiver60.56462.116
Grundfond og reserver81.401.92181.401.921
523.610.725532.758.988

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.