Valuta og likviditet samt månedsbalance, december 2021

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2022
Offentligjort den 4. januar 2022
Abstract icon ​Valutareserven er i december 2021 forøget med 48,3 mia. kr. til 529,8 mia. kr. Nationalbanken har med afvikling i december netto købt valuta for 47,0 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i december 2021 forøget med 48,3 mia. kr. til 529,8 mia. kr. Forøgelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 48,2 mia. kr.

Nationalbanken har med afvikling i december netto købt valuta for 47,0 mia. kr. i forbindelse med interventioner i valutamarkedet.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.December 2021Januar 2021 - december 2021
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto47,0121,5
Andet**1,229,2
Nationalbankens nettovalutakøb48,2150,7
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-59,9
Ændring i valutareserven48,390,8

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i december et nettofinansieringsbehov på 4,0 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -110,5 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i december forøget med 64,7 mia. kr. til et tilgodehavende på 202,5 mia. kr. Nationalbankens nettovalutakøb har i december forøget nettostillingen med 48,2 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.December 2021Januar 2021 - december 2021
Statens nettofinansieringsbehov4,0-110,5
Afdrag på den indenlandske gæld*3,0143,1
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger1,36,2
Andet**0,0-0,9
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov8,437,9
Statens indenlandske bruttolåntagning***-8,5112,4
Statens likviditetspåvirkning16,9-74,5
Nationalbankens nettovalutakøb48,2150,7
Nationalbankens nettoobligationskøb0,0-1,1
Andre faktorer****-0,4-36,6
Ændring i nettostillingen64,738,5

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a., udlånsrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,45 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. DECEMBER 2021

Aktiver 2021 2021
1000 kr.31/1230/11
Guld24.535.62624.535.626
Fordringer på udlandet456.042.442409.362.752
Fordringer på Den Internationale Valutafond52.254.46552.108.944
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB40.30028.828
Pengepolitiske udlån- -
Andre udlån1.874.2281.636.999
- Pengeinstitutter 1)1.874.2281.636.999
- Øvrige udlån--
Indenlandske obligationer31.830.10431.830.104
Anlægsaktier mv. 131.056131.056
Materielle og immaterielle anlægsaktiver648.323697.621
Andre aktiver3.330.4143.278.795
570.686.958523.610.725

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2021 2021
1000 kr.31/1230/11
Seddelomløb71.368.47371.116.858
Møntomløb6.218.0366.222.635
Pengepolitiske indlån202.527.063137.837.605
- Indestående på folio202.277.063137.587.605
- Indskudsbeviser250.000250.000
Andre indlån11.421.07510.983.619
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 40.30028.828
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.367.8712.480.084
- Øvrige indlån9.012.9048.474.707
Staten151.532.734168.389.350
Forpligtelser over for udlandet3.059.3704.512.709
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)43.085.46443.085.464
Andre passiver72.82260.564
Grundfond og reserver81.401.92181.401.921
570.686.958523.610.725

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.