Valuta og likviditet samt månedsbalance, januar 2022

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2022
Offentligjort den 2. februar 2022
Abstract icon ​Valutareserven er i januar 2022 formindsket med 4,4 mia. kr. til 530,7 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i januar 2022 formindsket med 4,4 mia. kr. til 530,7 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har købt valuta for 0,5 mia. kr., og at staten netto har indfriet lån i udlandet for 4,9 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet med afvikling i januar.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.Januar 2022
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,0
Andet**0,5
Nationalbankens nettovalutakøb0,5
Statens udenlandske nettolåntagning***-4,9
Ændring i valutareserven-4,4

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

KURSREGULERING AF NATIONALBANKENS PORTEFØLJER FOR 2021

Nationalbanken har foretaget årlig kursregulering af bankens beholdninger i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for 2021.

Valutareserven er som følge af kursregulering mv. opskrevet med 5,3 mia. kr. og udgør 535,1 mia. kr. ved udgangen af 2021. Tilsvarende er beholdningen af indenlandske obligationer nedskrevet med 0,5 mia. kr. og udgør 31,4 mia. kr. ved udgangen af 2021.

Månedsbalancen er en likviditetsopgørelse, hvor formålet er, at likviditetsforskydningerne vedrørende de pengepolitiske instrumenter samt valutareservens størrelse kan aflæses direkte af balancen som periodens bevægelser. Månedsbalancen indeholder således ikke kursreguleringer eller periodiseringer. Disse medtages udelukkende i Nationalbankens årsregnskab.

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i januar et nettofinansieringsbehov på -49,0 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i januar formindsket med 23,4 mia. kr. til et tilgodehavende på 179,1 mia. kr. Statens likviditetspåvirkning har i januar formindsket nettostillingen med 25,0 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.Januar 2022
Statens nettofinansieringsbehov-49,0
Afdrag på den indenlandske gæld*30,1
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger6,0
Andet**-0,2
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov-13,1
Statens indenlandske bruttolåntagning***11,9
Statens likviditetspåvirkning-25,0
Nationalbankens nettovalutakøb0,5
Nationalbankens nettoobligationskøb0,6
Andre faktorer****0,4
Ændring i nettostillingen-23,4

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a., udlånsrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,45 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Ole Mikkelsen på tlf. 3363 6027.

NATIONALBANKENS BALANCE 31. JANUAR 2022

Aktiver 2022 2021
1000 kr.31/0131/12
Guld25.569.62824.535.626
Fordringer på udlandet453.962.463456.042.442
Fordringer på Den Internationale Valutafond53.949.54052.254.465
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB29.53940.300
Pengepolitiske udlån- -
Andre udlån1.370.3751.874.228
- Pengeinstitutter 1)1.370.3751.874.228
- Øvrige udlån- -
Indenlandske obligationer32.002.83131.830.104
Anlægsaktier mv. 131.056131.056
Materielle og immaterielle anlægsaktiver656.124648.323
Andre aktiver1.212.0913.330.414
568.883.647570.686.958

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2022 2021
1000 kr.31/0131/12
Seddelomløb70.092.35871.368.473
Møntomløb6.204.7616.218.036
Pengepolitiske indlån179.081.131202.527.063
- Indestående på folio178.831.131202.277.063
- Indskudsbeviser250.000250.000
Andre indlån11.545.69511.421.075
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 29.53940.300
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.550.0582.367.871
- Øvrige indlån8.966.0989.012.904
Staten171.653.274151.532.734
Forpligtelser over for udlandet2.773.5693.059.370
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)44.343.58143.085.464
Andre passiver1.787.35772.822
Grundfond og reserver81.401.92181.401.921
568.883.647570.686.958

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.