Valuta og likviditet samt månedsbalance, april 2022

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Pressemeddelelser fra Nationalbanken
Type Pressemeddelelser  
Årstal 2022
Offentligjort den 3. maj 2022
Abstract icon ​Valutareserven er i april 2022 formindsket med 0,6 mia. kr. til 535,1 mia. kr.

VALUTASTILLINGEN

Valutareserven er i april 2022 formindsket med 0,6 mia. kr. til 535,1 mia. kr. Formindskelsen afspejler, at Nationalbanken netto har solgt valuta for 0,6 mia. kr., jf. tabel 1.

Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet med afvikling i april.

Nationalbankens nettovalutakøb og ændring i valutareserven - tabel 1

Mia. kr.April 2022Januar 2022 - april 2022
Nationalbankens interventionskøb* af valuta, netto0,00,0
Andet**-0,64,6
Nationalbankens nettovalutakøb-0,64,6
Statens udenlandske nettolåntagning***0,0-4,6
Ændring i valutareserven-0,60,0

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Intervention er Nationalbankens køb og salg af fremmed valuta mod danske kroner i valutamarkedet med henblik på at stabilisere kronekursen

** Omfatter bl.a. renteindtægter på valutareserven, statens nettobetalinger i fremmed valuta og ændringer i pengeinstitutternes indestående på eurokonti i Nationalbanken

*** Herunder nettobetalinger til staten i fremmed valuta som følge af valutaswaps

LIKVIDITETSUDVIKLINGEN

Staten havde i april et nettofinansieringsbehov på -0,7 mia. kr. Siden årsskiftet har statens nettofinansieringsbehov været -116,7 mia. kr., jf. tabel 2.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er i april formindsket med 2,6 mia. kr. til et tilgodehavende på 158,4 mia. kr. Nationalbankens nettoobligationskøb har i april formindsket nettostillingen med 0,7 mia kr.

Forskellige faktorers påvirkning af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling overfor Nationalbanken - tabel 2

Mia. kr.April 2022Januar 2022 - april 2022
Statens nettofinansieringsbehov-0,7-116,7
Afdrag på den indenlandske gæld*1,058,7
Nettoobligationskøb til fonde og egenbeholdning og finansiering af almene boliger7,616,8
Andet** -0,6-1,1
Statens indenlandske bruttofinansieringsbehov7,3-42,3
Statens indenlandske bruttolåntagning***7,34,8
Statens likviditetspåvirkning0,0-47,0
Nationalbankens nettovalutakøb-0,64,6
Nationalbankens nettoobligationskøb-0,70,0
Andre faktorer****-1,4-1,7
Ændring i nettostillingen-2,6-44,2

Anm: Som følge af afrundinger kan der være mindre forskelle mellem summen af de enkelte tal og de anførte totalbeløb, og tidligere offentliggjorte tal kan blive revideret. Alle transaktioner er opgjort pr. afviklingsdag.

* Herunder kronebetalinger fra staten i valutaswaps

** Omfatter udenlandsk nettofinansieringsbehov og ændringen i sikkerhedsstillelse i forbindelse med swaps

*** Bruttooptagelse af langfristede lån, nettooptagelse af kortfristede lån og kronebetalinger til staten i valutaswaps

**** Omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløbet

NATIONALBANKENS RENTESATSER

Diskontoen har siden 6. juli 2012 været 0,00 pct. p.a., foliorenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a., udlånsrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,45 pct. p.a. og indskudsbevisrenten har siden 1. oktober 2021 været -0,60 pct. p.a.

Henvendelse kan rettes til presserådgiver Teis Hald Jensen på tlf. 3363 6066.

NATIONALBANKENS BALANCE 30. APRIL 2022

Aktiver 2022 2022
1000 kr.30/0431/03
Guld25.569.62825.569.628
Fordringer på udlandet457.767.031457.478.398
Fordringer på Den Internationale Valutafond55.421.95355.422.838
Tilgodehavende vedr. penge- og realkredit institutters TARGET konti i ECB31.47728.048
Pengepolitiske udlån26.500.00010.000.000
Andre udlån1.533.7451.760.613
- Pengeinstitutter 1)1.533.7451.760.613
- Øvrige udlån- -
Indenlandske obligationer31.350.06032.002.831
Anlægsaktier mv. 131.056131.056
Materielle og immaterielle anlægsaktiver645.618651.645
Andre aktiver1.568.4151.612.524
600.518.983584.657.581

1) Andre udlån til pengeinstitutter omfatter bl.a. udlån til kontantdepoter.

Passiver 2022 2022
1000 kr.30/0431/03
Seddelomløb71.502.12771.242.386
Møntomløb6.223.9686.212.892
Pengepolitiske indlån184.868.907171.018.238
- Indestående på folio184.618.907170.768.238
- Indskudsbeviser250.000250.000
Andre indlån12.624.19011.846.383
- Gæld vedr. penge- og realkreditinstitutters indeståender på TARGET konti i ECB 31.47728.048
- Øvrige indlån penge- og realkredit institutter2.873.3792.332.070
- Øvrige indlån9.719.3349.486.265
Staten193.996.919194.030.287
Forpligtelser over for udlandet3.656.8732.773.795
Modpost til tildelte særlige træknings- rettigheder i IMF (SDR)44.343.58144.343.581
Andre passiver1.706.3801.788.098
Grundfond og reserver81.596.03881.401.921
600.518.983584.657.581

Anm: Månedsbalancen opgøres til årets primoværdier +/- akkumulerede transaktionsværdier. Månedsbalancen indeholder ikke kursreguleringer og periodiseringer, idet disse kun foretages ultimo året, jf. Nationalbankens regnskabsprincipper.