Høringssvar vedr. lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. og forskellige andre love

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Høringssvar fra Nationalbanken
Type Høringssvar  
Årstal 2018
Offentligjort den 19. februar 2018
Det er en helt central lære af finanskrisen, at problemer hos banker og realkreditinstitutter skal kunne håndteres uden brug af statslige midler. De store, systemisk vigtige institutter udfører samfundskritiske funktioner, som er afgørende for den finansielle stabilitet, og som skal kunne videreføres i tilfælde af problemer. Disse to forhold indebærer, at der skal være tilstrækkelig med midler fra ejere og kreditorer, såkaldte nedskrivningsegnede passiver.