Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg efterår 2018

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Nationalbankens udtalelser
Type Udtalelser  
Årstal 2018
Offentligjort den 4. december 2018
Møde i Det Økonomiske Råd. Nationalbankens kommentarer til Det Økonomiske Råds diskussionsoplæg efterår 2018.

Nationalbanken deler overordnet formandskabets vurdering af konjunktursituationen, risikobilledet og den økonomiske politik. Dansk økonomi er et stykke inde i en højkonjunktur, og kapaciteten i økonomien er presset. Der forventes fortsat pæn vækst, men væksttempoet går lidt ned i gear. Det er både naturligt og ønskeligt efter en periode med en relativt stærk fremgang i økonomien og kalder ikke på særlige tiltag i den økonomiske politik. Vurderingen er, at de senere års relativt høje vækst munder ud i en "blød landing" for økonomien.

Formandskabet forventer, på linje med hvad der har været tilfældet i de seneste rapporter, en lidt højere vækst de kommende år end Nationalbanken som følge af en mere optimistisk vurdering af potentialet. Der er enighed om, at selv om arbejdsudbuddet fortsætter med at stige, vil presset på arbejdsmarkedet øges yderligere i prognoseperioden.

Der kan være grund til at understrege, at de indførte makroprudentielle tiltag hovedsagelig tager sigte på at sikre den finansielle stabilitet og næppe har haft nogen bredere dæmpende effekt på konjunkturerne.

Nationalbanken deler formandskabets vurdering af finanspolitikken. En kontraktiv finanspolitik er godt afstemt med konjunkturerne, men hvis manglen på arbejdskraft øges væsentligt, vil der blive behov for at stramme mere end planlagt. Det er i gode tider, at man skal forberede sig på tiden efter en vending i konjunkturerne. Finanspolitikken skal medvirke til, at opsvinget bliver balanceret, og bør ikke skubbe yderligere til konjunkturerne.

I rapporten regnes der på arbejdsudbudseffekten af ændringer i personskatterne. De hidtidige estimater er af ældre dato, og det er relevant at få beregningerne opdateret. Det understreges ganske rigtigt, at usikkerheden om sådanne estimater er stor. Det understreger, at man skal være påpasselig med på forhånd at indregne sådan effekter som finansieringselementer i skattereformer. De kan indregnes, når og hvis de har materialiseret sig.​