Finansiel stabilitet, 1. halvår 2014

Forfattere Danmarks Nationalbank
Emne Finansiel stabilitet
Type Finansiel stabilitet
Årstal 2014
Offentligjort den 17. juni 2014
Abstract icon Det er Nationalbankens vurdering, at de danske pengeinstitutter samlet set er velkapitaliserede, kan modstå hårde makroøkonomiske stød og har overskudslikviditet. De fleste pengeinstitutter er kommet ud på den anden side af krisen, men der er stadig mange, som har lav egenkapitalforrentning og høje omkostninger. Indtjeningen presses af lavere efterspørgsel efter nyudlån med deraf følgende stigende konkurrence og faldende udlånsmarginaler. Kombineret med et generelt lavt renteniveau er det vanskeligt for institutterne at opnå en fornuftig forrentning af overskudslikviditeten. Det kan give institutterne incitament til at investere i mere risikable aktiver eller lempe kreditstandarderne for at øge udlånsvolumen. Indtjeningen forventes også fremadrettet at være presset af lav efterspørgsel efter nyudlån og lave marginaler. Af hensyn til den fremtidige finansielle stabilitet bør der derfor ske en kapacitetstilpasning i sektoren, fx via fusioner, med henblik på at opnå en mere rentabel forretning. Den høje udlånsvækst i pengeinstitutterne forud for finanskrisen skete på bekostning af kreditkvaliteten, og det er vigtigt, at dette ikke gentager sig.

​​​​