Alle publikationer fra Nationalbanken

Publiceret Download Titel
06-07-2021

Beskrivelse af Kronos2 efter internationale principper

Nationalbanken driver systemet Kronos; det danske system til afvikling af interbank-betalinger mv. mellem kreditinstitutter m.fl. I driften og udviklingen af Kronos efterstræber Nationalbanken, at Kronos er sikkert og effektivt. Denne rapport er en detaljeret beskrivelse af, hvordan Kronos efterlever internationale principper for finansielle markedsinfrastrukturer.

04-07-2018

Jubilæumsbog: Danmarks Nationalbank 1818-2018

Nationalbankens 200-årige historie er præget af lange perioder med en robust økonomi, men også af dramatiske episoder, hvor stabiliteten i priser, betalingssystemer og den finansielle sektor har været på spil. I jubilæumsbogen giver vi et overblik over Nationalbankens 200-årige historie med hovedvægten på de dele, som er særlig interessante set med nutidens øjne.

04-07-2018

Jubilæumshæfte: Danmarks Nationalbank 200 år

Nationalbanken er Danmarks centralbank. Det har den været i 200 år. I dette hæfte kan du læse om, hvad Nationalbankens vigtigste formål egentlig er. Det var dramatiske begivenheder, der førte til, at Nationalbanken blev etableret i 1818. Napoleonskrigen og den galopperende inflation krævede en uafhængig institution, der kunne stå for seddeludstedelsen og et sikkert pengevæsen. I dag handler Nationalbankens opgaver primært om at sikre tillid til de systemer, der sørger for, at pengene kan flyttes mellem os. Det handler om at overvåge stabiliteten i finanssektoren og gennem fastkurspolitikken at sørge for stabile priser. Alt sammen for at sikre Danmark en robust økonomi.

25-08-2016

Kort fortalt: Udenlandske virksomheder fylder kun lidt på betalingsmarkedet i Danmark – endnu

Kort fortalt om Betalingsrådets nye rapport om nye aktører på betalingsmarkedet.

01-07-2016

Vurdering af Kronos

Nationalbanken har gennemført en vurdering af det danske system til afvikling af interbankbetalinger mv., Kronos, mod internationale principper. Hovedkonklusionen er, at Kronos er sikkert og effektivt. Kronos efterlever langt hovedparten af de internationale principper, og der er identificeret fire områder, som kan forbedres

25-02-2016

Vurdering af VP Securities, 2016

Nationalbanken og Finanstilsynet har i samarbejde gennemført en vurdering af VP Securities A/S mod internationale principper.

21-12-2012

Vurdering af Sumclearingen

Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer i Danmark med henblik på at fremme en sikker og effektiv afvikling af betalinger, værdipapirhandler mv. Overvågningen indebærer, at systemerne vurderes mod internationale standarder og anbefalinger. Sumclearingen er det danske system til afvikling af detailbetalinger som fx dankortbetalinger, konto-til-konto overførsler og overførsler via Betalingsservice. Sumclearingen er vurderet efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems. Vurderingsrapporten indeholder en beskrivelse af Sumclearingen og en gennemgang af de ti principper.

21-08-2012

Kongeriget Danmarks penge

Kongeriget Danmarks penge er en ny og opdateret version af Danmarks penge. Publikationen præsenterer den danske seddelserie 2009-2011, de opgraderede færøske sedler fra 2012 samt mønterne. Publikationen sætter fokus på detaljerne i mønter og pengesedler, herunder sikkerhedselementerne.

11-04-2012

Vurdering af VP-afviklingen efter ESCB/CESR-anbefalingerne

Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer i Danmark med henblik på at fremme en sikker og effektiv afvikling af betalinger, værdipapirhandler mv. Overvågningen indebærer, at systemerne vurderes mod internationale standarder og anbefalinger. Værdiparpirafviklingssystemet i VP Securities A/S (VP-afviklingen) er et multilateralt nettoafviklingssystem til clearing og afvikling af værdipapirhandler mv. VP-afviklingen er vurderet efter ESCB/CESR-anbefalingerne til værdipapirafviklingssystemer. Vurderingsrapporten indeholder en beskrivelse af VP-afviklingen og en gennemgang af de 19 anbefalinger.

11-04-2012

Vurdering af Kronos efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems

Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer i Danmark med henblik på at fremme en sikker og effektiv afvikling af betalinger, værdipapirhandler mv. Overvågningen indebærer, at systemerne vurderes mod internationale standarder og anbefalinger. Kronos er Nationalbankens realtidsbruttoafviklingssystem (RTGS-system) til afvikling af betalinger mellem penge- og realkreditinstitutter. Kronos er vurderet efter Core Principles for Systemically Important Payment Systems. Vurderingsrapporten indeholder en beskrivelse af Kronos og en gennemgang af de ti principper.

27-01-2012

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark, 2012

Nationalbanken har varetaget formandskabet i en arbejdsgruppe, som har analyseret afviklingstiderne for nationale betalingsoverførsler. Arbejdsgruppens rapport beskriver hovedtrækkene i en ny og moderniseret infrastruktur til håndtering af borgernes betalinger. Forskellige tiltag vil i løbet af de næste tre år give mulighed for betydelig hurtigere afvikling af udvalgte betalinger. I rapporten sammenlignes den kommende danske infrastruktur internationalt. Rapporten indeholder endvidere et omkostningsestimat og strategi for implementering af moderniseringen. Rapporten findes kun på dansk.

01-12-2011

Omkostninger ved betalinger i Danmark

Rapporten indeholder resultaterne af en undersøgelse af de samfundsmæssige omkostninger ved betalinger i Danmark. Undersøgelsen viser, at der er store omkostninger ved at gennemføre borgernes betalinger. I 2009 udgjorde disse omkostninger ca. 17 mia. kr. svarende til knap 1 pct. af den samlede værdi af betalingerne i undersøgelsen. Dankort er den billigste betalingsform for samfundet som helhed ved betalinger i forretninger, mens betalingsservice har de laveste samfundsmæssige omkostninger ved betalinger af regninger.

25-01-2010

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Nationalbanken har varetaget formandskabet i en arbejdsgruppe, som har analyseret afviklingstiderne for nationale betalingsoverførsler. Arbejdsgruppens rapport beskriver den danske infrastruktur for detailbetalinger og de udenlandske erfaringer på området. Det tager i Danmark typisk én dag fra en elektronisk betaling foretages, til den er modtager i hænde. Arbejdsgruppen peger på tre tiltag, der vil kunne give kortere afviklingstider. Finansrådet, PBS og Nationalbanken vil på baggrund af rapporten udarbejde et endeligt beslutningsgrundlag for eventuelle omlægninger i betalingsinfrastrukturen. Rapporten findes kun på dansk.

10-07-2009

Nye danske pengesedler 2009-2011

Når Danmark 11. august 2009 får den nye 50-kroneseddel, bliver folderen 'Nye danske pengesedler 2009-2011' omdelt til alle husstande. Folderen indeholder billeder af den nye 50-kroneseddel, samt udsnit af sikkerhedselementer fra pengesedlen. Folderen kan ses her.

20-03-2009

Household wealth in Denmark

The aggregate debt of Danish households has increased considerably in recent decades and amounted to approximately 3 times disposable income in 2008. However, the value of households' assets is much higher and has increased by even more over the same period. Households' wealth (i.e., total assets less total debt) amounted to more than 3.5 times disposable income in 2008. Due to falling house and share prices, asset values have been declining in recent years, but in a longer-term perspective wealth is at a high level. Household wealth is also higher than in 2003 when the most recent upswing in the Danish economy took momentum. (Findes kun på engelsk)

09-06-2008

Nationalbankens opgaver

Publikationen beskriver Nationalbankens opgaver og formål som centralbank. Den er henvendt til alle – også til dig, der ikke tidligere har stiftet bekendtskab med nationalbankøkonomi. Publikationen kan bestilles gratis – både enkeltvis og i klassesæt. En engelsk oversættelse er under udarbejdelse og forventes klar ultimo august.

07-12-2006

Analyse vedrørende særligt dækkede obligationer

Økonomi- og Erhvervsministeriet har den 6. december 2006 sendt udkast til lovforslag om særligt dækkede obligationer (SDO'er) i høring. Formålet med forslaget er at indføre mulighed for, at pengeinstitutter kan udstede SDO'er, og at realkreditinstitutter og skibsfinansieringsinstituttet kan fortsætte med at udstede SDO'er. De nye regler påvirker hele grundlaget for den nuværende danske boligfinansiering. Økonomi- og Erhvervsministeriet og Nationalbanken har i fællesskab analyseret konsekvenserne. Resultaterne af denne analyse findes i rapporten "Analyse vedrørende særligt dækkede obligationer".

28-08-2006

Rapport om nordisk bankstruktur

De nordiske centralbanker i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige har offentliggjort en rapport om strukturerne på de nordiske bankmarkeder. Rapporten er på engelsk og er lavet i samarbejde mellem de fem centralbanker. I rapporten behandles banksektorens rolle i de nordiske lande. Desuden er der for hvert land en beskrivelse af banksektorens indtjeningsforhold, kapitalforhold og effektivitet. Da grænseoverskridende fusioner vanskeliggør fortolkningen af data og nøgletal for de nationale banksektorer, indeholder rapporten også en sammenligning af de største nordiske bankkoncerner. Rapporten behandler endvidere anvendelsen af teknologi og udviklingstendenser på de nordiske bankmarkeder. Rapporten har et statistisk bilag. Rapporten findes kun på engelsk.

17-08-2006

Aktiemarkedet og globaliseringen

Rapporten er udarbejdet af Økonomi- og Erhvervsministeriet og Danmarks Nationalbank. Den indeholder en analyse af det danske aktiemarked og dets infrastruktur i lyset af de seneste års stigende integration af værdipapirmarkederne i Europa. Endvidere beskriver rapporten det igangværende arbejde på europæisk plan med at styrke effektiviteten af aktiemarkederne og fremme grænseoverskridende handel. Rapporten gennemgår desuden en række mulige fremtidsscenarier for den danske værdipapirinfrastruktur

27-06-2006

Remarks on the recent Market Volatility

In recent weeks global stock markets have experienced sharp declines. This note attempts to put the current period of market turmoil into perspective in two ways. First, the size of the correction is compared to other instances of sharp stock market declines during the last two decades. Second, from an analytical perspective it is investigated which drivers are most likely to have contributed to the declines.

25-08-2005

Danmarks penge

"Danmarks Penge" er en revideret udgave af publikationen fra 1999. I denne udgave præsenteres den opgraderede seddelserie fra 1997-serien. Ny publikation med ny dansk seddelserie 2009-2011 forventes at udkomme i foråret 2012

13-01-2004

Finansiel Styring i Danmarks Nationalbank

Bogen omhandler de principper og metoder, som Nationalbanken anvender i forbindelse med forvaltningen af valutareserven og bankens øvrige porteføljer. Vær opmærksom på, at beskrivelsen af den finansielle styring var gældende, da publikationen udkom i 2004.

18-11-2003

MONA

Kapitel 1: Indledende bemærkninger om Mona og andre modeller. Kapitel 2: Gennemgang af Monas estimerede adfærdsrelationer. Kapitel 3: Sammenbinding af hele modellen. Kapitel 4: Eksempler på modellens reaktion i form af multiplikatorberegninger. Kapitel 5: Modelsimulationer på historisk periode. Afslutning: Modellens relationer samt liste med variabelnavne og forklaring.

07-07-2003

Danmarks Nationalbank. Nationalbankens bygning

Publikation om Nationalbankens bygning udsendt 7. juli 2003.

01-11-2002

Ny sikkerhed for pengesedlerne

Folderen, der præsenterer den nye, opgraderede 100-kroneseddel, blev husstandsomdelt i november 2002. Folderen viser de to nye sikkerhedselementer - hologram og fluorescerende farver - og de i forvejen kendte sikkerhedselementer. Desuden indeholder folderen et lille huskekort med fire vigtige sikkerhedselementer – lige til at klippe ud og gemme i pungen. Folderen foreligger på dansk, grønlandsk og engelsk og er gratis og kan bestilles på e-mail: info@nationalbanken.dk

30-08-2002

Kun ærlige penge tak!

'Kun ærlige penge tak!' er en folder om farvede og mistænkelige sedler som Nationalbanken og Finansrådet har udsendt i samarbejde 2012.Det skal ikke være muligt at bruge udbyttet fra røverier. Derfor udgiver Nationalbanken og Finansrådet i fællesskab en folder om reglerne for håndtering af farvede og mistænkelige pengesedler. Folderen 'Kun ærlige penge, tak!' viser eksempler på mistænkelige sedler, og fortæller, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver præsenteret for mistænkelige sedler. Hverken forretninger eller privatpersoner bør tage imod farvede sedler.

09-08-2000

Konsekvenser for dansk betalingsformidling af en eventuel indførelse af euroen i Danmark

Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Finansrådet, Nationalbanken, PBS, Realkreditrådet og Værdipapircentralen. Rapporten omhandler konsekvenserne af en eventuel dansk deltagelse i eurosamarbejdet for de danske clearing- og afviklingssystemer. Rapporten behandler primært den del af systemerne, der berører Nationalbanken.Det har i arbejdet vist sig, at der ikke er behov for store tilpasninger i de danske clearing- og afviklingssystemer ved en eventuel overgang til euro. Der er primært tale om tekniske tilpasninger, der ikke har store konsekvenser for den måde, systemerne generelt fungerer på.

10-01-2000

Konsekvenser for det danske obligationsmarked i forbindelse med Danmarks eventuelle indførelse af euroen. Tekniske overvejelser.

Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Børsmæglerforeningen, Finansministeriet, Finansrådet, Finanstilsynet, Københavns Fondsbørs, Nationalbanken, Realkreditrådet, Værdipapircentralen og Økonomiministeriet, som har behandlet spørgsmålet om konsekvenserne for de danske obligationsmarked i tilfælde af dansk indtræden i eurosamarbejdet. Det er navnlig spørgsmålet om redenominering af cirkulerende obligationer, som har været genstand for arbejdsgruppens overvejelser. Det er overvejelserne og konklusionerne fra diskussionen af dette emne, som præsenteres. Rapporten er udgivet i 2000 og foreligger på dansk og engelsk. Den er tilgængelig i pdf-format og kan også bestilles ved henvendelse til Nationalbanken.

12-11-1999

Marshall-hjælpen. Den europæiske betalingsunion.

Del 1: Marshall-hjælpen og samarbejdet i EuropaDel 2: Den europæiske betalingsunion, EPU 1950-1958For godt og vel 50 år siden blev Marshall-planen iværksat. Lidt senere og generelt set mere upåagtet begyndtes en normalisering af betalingssamkvemmet i Europa med oprettelsen af Den Europæiske Betalingsunion. Begge initiativer fik væsentlig betydning for den økonomiske udvikling i efterkrigsårenes Vesteuropa. Nationalbanken har bedt forhenværende nationalbankdirektør Richard Mikkelsen, som tog aktivt del i arbejdet, om at beskrive begivenhederne. Publikationen er udsendt på dansk i november 1999 og er tilgængelig i pdf-format eller den kan bestilles gratis ved henvendelse til Nationalbanken.

17-06-1998

ØMUens konsekvenser for det danske obligationsmarked og håndteringen af euro i dansk betalingsformidling

I publikationen præsenteres resultatet af et udredningsarbejde omkring konsekvenserne i Danmark af 11 EU-landes overgang til euro 1. januar 1999. Arbejdet er udført af Nationalbanken i samarbejde med deltagere fra den finansielle sektor. Publikationen henvender sig først og fremmest til aktørerne og beslutningstagerne i den danske finansielle sektor, men kan også være af interesse for andre. Publikationen er tilgængelig i pdf-format og kan også bestilles ved henvendelse til Nationalbanken.

Læs ePub fra din tablet eller smartphone

 

Brug ePub formatet til at læse vores publikationer, når du bruger tablet eller smartphone.