Ombytning af pengesedler


Abstract icon Ombytning af farvede og beskadigede pengesedler skal ske i eget pengeinstitut. Nationalbanken tager imod sedlerne fra pengeinstitutterne efter nedenstående regler.
Reglerne er enkle:

• Tag ikke imod farvede, brændte, rensede eller andre mistænkelige sedler
• Er du uforvarende kommet til at modtage en mistænkelig seddel, så henvend dig i dit pengeinstitut
• Ved grov uagtsomhed, hvor du burde have opdaget, at sedlen er farvet, brændt eller
   renset,  er beløbet tabt.
 
Nationalbanken har bl.a. til opgave at opretholde et sikkert pengevæsen her i landet og er eneberettiget til at udstede pengesedler, der er lovligt betalingsmiddel, jf. § 1 og § 8 i lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank, med senere ændringer.
 
Nationalbanken følger nedenstående regler for ombytning af farvede og beskadigede sedler:
 
1. Efter anmodning fra et pengeinstitut kan Nationalbanken ombytte farvede eller beskadigede sedler. Borgere og virksomheder, som er kommet i besiddelse af farvede eller beskadigede sedler, skal derfor henvende sig i det pengeinstitut, hvor de er kontohaver.
 
2.1. Farvede eller beskadigede sedler kan straks ombyttes af pengeinstituttet til pålydende værdi på følgende vilkår:
(a) Farvede sedler, såfremt det er åbenbart, at indfarvningen ikke skyldes farve fra farvepatroner til
       røverisikring, og sedlerne i øvrigt ikke bærer præg af at stamme fra kriminalitet.
(b) Beskadigede sedler, hvis der er mere end 50 pct. af den enkelte seddel tilbage, og sedlerne i 
       øvrigt ikke bærer præg af at stamme fra kriminalitet.
 
2.2. Farvede eller beskadigede sedler, som er ombyttet straks, skal samles til bundter af passende mængder og indsendes til Nationalbanken med en angivelse af, at de pågældende sedler er ombyttet efter reglen i punkt 2.1.
 
3.1. Sedler, som er farvede eller beskadigede på en sådan måde, at de kan antages at stamme fra kriminalitet, kan ikke straks ombyttes, men skal indsendes til Nationalbanken med følgende skriftlige oplysninger på en fortrykt formular:
(a) Kontohaverens navn og adresse verificeret ved behørig legitimation.
(b) Kontohaverens forklaring på årsagen til sedlernes udseende, samt hvordan kontohaveren er 
       kommet i besiddelse af sedlerne.
(c) Pengeinstituttets anbefaling af hvorvidt der bør ske ombytning.
 
3.2. Pengeinstituttet skal navnlig følge den i punkt 3.1. fastsatte fremgangsmåde, når der er tale om:
(a) Farvede sedler, hvor indfarvningen kan skyldes farvepatroner til røverisikring,
(b) Sedler, som bærer præg af at være kemisk renset,
(c) Sedler, hvor kanterne er klippet af, eller
(d) Sedler, som er jordslåede.
 
4.1. Nationalbanken ombytter sedlerne, såfremt kontohaveren må antages at være rette ejer heraf. Såfremt kontohaveren ikke kan eller vil give de i punkt 3.1. nævnte oplysninger, kan ombytning ikke ske.
 
4.2. Farvede eller beskadigede sedler vil ikke blive genudleveret.
 
5. Sedler, som er blevet farvet med farve fra farvepatroner til røverisikring, mens de har været i pengeinstituttets besiddelse, indsendes separat til Nationalbanken til ombytning med forklaring på, hvorvidt farvningen er sket ved fejludløsning eller ved et røveri, hvor sedlerne blev efterladt el. lign.

Eksempler på beskadigede sedler
Der eksisterer flere forskellige typer af farvede, brændte, rensede eller mistænkelige sedler, jf. nedenfor. De gengivne eksempler kan derfor ikke opfattes som en fyldestgørende liste.
 
 
 

 

 

Kontakt

Pengeinstitutter kan sende farvede eller beskadigede sedler, der ønskes ombyttet, til:

Nationalbanken
Postboks 202
2770 Kastrup

Du kan også skrive eller ringe til Nationalbankens ekspeditionskasse, kf@nationalbanken.dk, tlf.: 3363 7069.