Den ikke-finansielle selskabssektor skrumper

Finansielle konti, 3. kvartal 2014.
Publiceret 23. december 2014
Værdien af de danske ikke-finansielle selskaber faldt fra 2. til 3. kvartal som følge af lavere aktiekurser.

Værdien af de danske ikke-finansielle selskaber faldt fra 2. til 3. kvartal som følge af lavere aktiekurser. På aktivsiden faldt værdien af selskabernes beholdninger af aktier og andre ejerandele således med ca. 70 mia. kr. (1,3 pct.), mens markedsværdien af deres kapital faldt med 100 mia. kr. (1,3 pct.) på passivsiden. Set over en længere årrække er udsving i aktiekurserne den væsentligste forklaring på udsvingene i selskabernes finansielle balancer opgjort til markedsværdi.

Mere generelt er den ikke-finansielle selskabssektors balance faldet med henholdsvis knap 1.200 mia. kr. på aktivsiden og 1050 mia. kr. på passivsiden efter overgangen til den nye nationalregnskabsstandard i september. I den forbindelse er alle ikke-finansielle holdingselskaber som fx A.P. Møller og hustrus fond til almene formål, Carlsbergfondet, Novo A/S, Kirkbi A/S mfl. flyttet til den finansielle selskabssektor (under koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere). Da de ikke-finansielle holdingselskaber primært ejer unoterede aktier i tilknyttede selskaber vedrører en stor del af den balance, som er forsvundet fra den ikke-finansielle selskabssektor, netop unoterede aktier og andre ejerandelsbeviser. Fremover vil der være behov for at se den ikke-finansielle selskabssektor i sammenhæng med ikke-finansielle holdingselskaber under sektoren koncerntilknyttede finansielle institutioner og pengeudlånere.

Den nye nationalregnskabsstandard er til en begyndelse indarbejdet i opgørelsen af de kvartalsvise finansielle konti tilbage til og med 4. kvartal 2012.

Ikke-finansielle selskabers balance opdelt på finansielle instrumenter

 Anm.: Passiver er opgjort med negativt fortegn.

KONTAKTINFORMATION

NY NATIONALREGNSKABS-STANDARD (ESA 2010)