Største stigning i husholdningernes formue i investeringsforeninger siden 2005

Investeringsforeninger, 4. kvartal 2014.
Publiceret 2. februar 2015
I 2014 steg husholdningernes samlede formue i investeringsforeninger med knap 50 mia. kr. – heraf var ca. 23 mia. kr. værdiændringer og ca. 27 mia. kr. nye investeringer

Overgang til ny nationalregnskabsstandard

Fra og med offentliggørelsen af 2. kvartal 2014 overgår Nationalbankens opgørelse af de kvartalsvise finansielle konti til den nye europæiske standard i European System of National and Regional Accounts (ESA2010).

Overgangen medfører, at identifikation af modpartsektorer bliver mere detaljeret. Eksempelvis opdeles den tidligere husholdningssektor nu henholdsvis på "Personligt ejede virksomheder", "Lønmodtagere, pensionister mv." samt "Non-profitinstitutioner". I statistikbanken vil det være muligt at udtrække tal med de gamle sektorkoder for perioder til og med november 2014 og de nye sektorkoder fra og med december 2014. Sammenkobling af nye og gamle sektorkoder

I 2014 steg husholdningernes samlede formue i investeringsforeninger med knap 50 mia. kr. – heraf var ca. 23 mia. kr. værdiændringer og ca. 27 mia. kr. nye investeringer. Aktieafdelinger står for den primære stigning i formuen med 44 pct. efterfulgt af obligationsafdelinger med 28 pct., blandede afdelinger med 17 pct. og hedgeafdelinger med 12 pct.  Husholdningernes porteføljesammensætning er dog ikke ændret væsentligt i 2014.

Investeringsniveauet på 27 mia. kr. i 2014 er knap 50 pct. større end i 2013. Størstedelen af de nye investeringer kan henføres til obligationsafdelinger (ca. 11 mia. kr.), som er på niveau med 2013. Derimod er nye investeringer i hedgeafdelinger og aktieafdelinger steget fra henholdsvis 1 og 3,5 mia. kr. i 2013 til godt 5 og 6 mia. kr. i 2014.

Mens hedgeafdelingers andel af husholdningernes formue primært skyldes omlægning af Formuepleje A/S fra investeringsselskab til investeringsforening, er investeringerne i aktieafdelinger primært drevet af en øget interesse for globale aktieafdelinger. Globale aktier udgør ultimo året ca. 60 pct. af husholdningernes aktieportefølje, hvilket har medvirket til at reducere aktieporteføljens samlede risikoprofil.

 

Husholdningernes formue opdelt på afdelingstyper

Kontaktinformation