Danske investeringer i udlandet fortsætter med at stige i 3. kvartal 2015

Direkte investeringer, 3. kvartal 2015.
Publiceret 13. november 2015
Danske direkte investeringer i udlandet var i 3. kvartal 2015 på 10,4 mia. kr., fordelt med 19,9 mia. kr. på egenkapitalinvesteringer og et fald i koncerninterne lån på 9,5 mia. kr

Danske direkte investeringer i udlandet var i 3. kvartal 2015 på 10,4 mia. kr., fordelt med 19,9 mia. kr. på egenkapitalinvesteringer og et fald i koncerninterne lån på 9,5 mia. kr. Dermed er de udadgående investeringer steget med 42,2 mia. kr. over de seneste fire kvartaler.

Udlændinges direkte investeringer i Danmark var i 3. kvartal på 1,3 mia. kr. Det dækker over egenkapitalinvesteringer på 5,8 mia. kr. og et fald i koncerninterne lån på 4,5 mia. kr. De indadgående investeringer er steget med 7,7 mia. kr. over de seneste fire kvartaler.

Den langsigtede udvikling i både de ind- og udadgående direkte investeringer hænger tæt sammen med egenkapitalinvesteringer. Koncerninterne lån bruges i høj grad til at styre likviditeten og kan derfor svinge en del fra kvartal til kvartal.

Siden begyndelsen af 2005 er de udadgående direkte investeringer steget med 481 mia. kr., mens de indadgående investeringer er steget knap 200 mia. kr. Forskellen skal ses i sammenhæng med de store overskud på betalingsbalancen, som har medført et dansk placeringsbehov i udlandet. I det seneste årti er Danmark således gået fra at have en udlandsgæld til ultimo 2. kvartal 2015 at have en udlandsformue på 859 mia. kr. En del af overskuddene på betalingsbalancen er blevet placeret i direkte investeringer i udlandet.

Direkte investeringer ind og ud af Danmark, akkumulerede investeringer siden 2005

 Anm.: Opgørelsen viser de akkumulerede transaktioner siden primo 2005, opgjort eksklusive reinvesteret indtjening. En positiv (negativ) værdi er således udtryk for, at investeringerne siden begyndelsen af 2005 er forøget (reduceret).  Faldet i de indadgående koncernlån i 2010 kan bl.a. henføres til enkeltstående udenlandske virksomheders afvikling af deres engagement i Danmark. Børsnoteringen af Chr. Hansen Holding A/S i 2010 indebar desuden, at udlandet i det år nedbragte egenkapitalinvesteringerne i Danmark.

Kontaktinformation