Erhvervsvirksomhederne konsoliderede sig på ny i 3. kvartal 2015

Finansielle konti, 3. kvartal 2015.
Publiceret 12. januar 2016
Danske erhvervsvirksomheder havde i 3. kvartal et betydeligt opsparingsoverskud. Derudover reducerede de i mindre omfang deres aktiver. Samlet set nedbragte det deres finansiering med godt 43 mia. kr.

Danske erhvervsvirksomheder havde i 3. kvartal et betydeligt opsparingsoverskud. Derudover reducerede de i mindre omfang deres aktiver. Samlet set nedbragte det deres finansiering med godt 43 mia. kr. Transaktionerne på passivsiden dækker over betydelige aktieindfrielser (tilbagekøb mv.), som kun delvist modsvares af, at virksomhederne udstedte erhvervsobligationer og øgede låntagningen erhvervsvirksomhederne imellem.

Erhvervsvirksomhedernes passiver er senest opgjort til ca. 8.175 mia. kr. En tredjedel af fordringerne ejes af andre indenlandske erhvervsvirksomheder i form af aktier og andre ejerandele (80 pct.). Værdien heraf påvirkes i særlig grad af aktiekursudviklingen, men også af aktieudstedelser og -indfrielser. Lånefinansiering med kort løbetid og handelskreditter udgør resten. Næststørste fordringshaver er udlandet under ét – som særligt investerer i aktier og erhvervsobligationer samt yder lån. Derudover udgør lån fra danske penge- og realkreditinstitutter (MFI'er) godt 14 pct. af erhvervsvirksomhedernes samlede passiver.

​Transaktioner i erhvervsvirksomhedernes passiver og deres fordringshavere

Anm.: Boblernes størrelse i netværket indikerer den pågældende sektors samlede finansielle balance (sum af aktiver og passiver). Pilenes retning angiver, at sektoren har en fordring på den sektor, som pilen peger mod, mens pilens tykkelse indikerer fordringens omfang. I figuren ses der bort fra den offentlige sektor og nonprofit-institutioner rettet mod husholdninger.

Kontaktinformation

NY NATIONALREGNSKABS-STANDARD (ESA 2010)