Husholdningernes finansielle formuer begunstiget af markedsudviklingen i 1. kvartal

Finansielle konti, 1. kvartal 2015.
Publiceret 30. juni 2015
Udviklingen på de finansielle markeder med stigende aktiekurser og faldende renter har i årets første kvartal medvirket til at øge danskernes finansielle nettoformue til godt 3.229 mia. kr.

Udviklingen på de finansielle markeder med stigende aktiekurser og faldende renter har i årets første kvartal medvirket til at øge danskernes finansielle nettoformue til godt 3.229 mia. kr. Dermed er nettoformuen vokset hele 383 mia. kr. (ca. 13,5 pct.) – den største stigning i et enkelt kvartal siden opgørelsens start i 1998.

Stigningen er sammensat af øgede disponible indkomster (bl.a. drevet af store udbyttebetalinger), som har resulteret i et placeringsbehov på 24 mia. kr., samt betydelige kursgevinster på porteføljeinvesteringer og formuegevinster på pensionsordninger på i alt 362 mia. kr. Af de samlede gevinster kan knap 135 mia. kr. tilskrives aktier, mens 36 mia. kr. kan henføres til investeringsforeningsbeviser. Endelig kan knap 90 mia. kr. tilskrives øgede formuer i forsikringsselskaber (livsforsikring og livrente), mens formuen i pensionskasserne er vokset med godt 101 mia. kr.

Husholdningernes formue og gæld – både reale aktiver i form af ejendomme og biler mv. samt en række finansielle aktiver og passiver – bliver nu også opgjort årligt på individniveau. De nye opgørelser muliggør detaljerede analyser af fx husholdningers robusthed på tværs af indkomstgrupper, familietyper, køn, geografi mv.

Husholdningernes finansielle nettoformue