Kreditstandarderne for boligkøbere forventes strammet i 4. kvartal 2015

Udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2015.
Publiceret 8. oktober 2015
Efter en længere periode med uændrede kreditstandarder for private forventer pengeinstitutterne at stramme dem i 4. kvartal 2015.

Efter en længere periode med uændrede kreditstandarder for private forventer pengeinstitutterne at stramme dem i 4. kvartal 2015. De begrunder det bl.a. med de nye regler for god skik for finansielle virksomheder, hvor boligkøbere fra november som udgangspunkt skal lægge 5 pct. af boligens værdi som egenbetaling.

Modsat har konkurrencen blandt pengeinstitutterne isoleret set trukket i retning af lempelser de seneste to år, selv om det ikke har slået igennem på de overordnede kreditstandarder. Konkurrencen trækker fortsat i lempelig retning, samtidig med at nogle pengeinstitutter forventer, at kunderne vil efterspørge lidt færre lån i næste kvartal. Den seneste udvikling skal dog ses i lyset af, at der har været fremgang i efterspørgslen de foregående to år.

Udviklingen i pengeinstitutternes kreditstandarder for private og påvirkningen fra konkurrencesituationen

 Anm.: Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal. Resultaterne viser derfor ikke udviklingen i absolutte niveauer. Når nettotallet for forventningerne til det kommende kvartal er 0, betyder det, at institutterne ikke forventer yderligere ændringer i det kommende kvartal, mens et negativt (positivt) tal betyder, at institutterne forventer at stramme (lempe) i det kommende kvartal. Figurernes blå søjler viser resultatet for det pågældende kvartal, mens den lilla søjle er forventningerne til det efterfølgende kvartal. Nettotal dækker det samlede udlån til erhverv.

Kontaktinformation

Fakta om udlånsundersøgelsen og fortolkning af data

Hvert kvartal besvarer kreditcheferne i de største danske penge- og realkreditinstitutter spørgsmål om ændringer i deres kreditpolitik. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: -100 (strammet/faldet en del), -50 (strammet/faldet lidt), 0 (uændret), +50 (lempet/steget lidt), +100 (lempet/ steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det samlede udlån. Et negativt (positivt) tal viser, at kreditpolitikken er strammet (lempet), så det er blevet sværere (lettere) at opnå lån.

Udlånsundersøgelsens spørgsmål suppleres én gang årligt med tilsvarende spørgsmål, hvor tidshorisonten er 1 år. Det skal bl.a. sikre, at eventuelle mindre ændringer i kreditpolitikken, som sker over flere kvartaler, også registreres.