Øget efterspørgsel efter lån fra nye erhvervskunder og øget konkurrence om de gode kunder

Udlånsundersøgelse, 2. kvartal 2015.
Publiceret 8. juli 2015
Pengeinstitutterne oplever stigende efterspørgsel efter lån fra nye erhvervskunder.

Pengeinstitutterne oplever stigende efterspørgsel efter lån fra nye erhvervskunder. Der er en øget konkurrence om især gode erhvervskunder, som har medført lavere priser siden begyndelsen af 2014.

Den øgede efterspørgsel fra nye kunder gælder på tværs af både små og store virksomheder. Det er hovedsagligt de store pengeinstitutter, der oplever en stigende efterspørgsel efter lån. Efterspørgslen fra eksisterende kunder har derimod ikke ændret sig væsentligt for de store og mellemstore pengeinstitutter.

Den øgede konkurrence om erhvervskunderne er mest udtalt blandt de store pengeinstitutter.

Nye erhvervskunders efterspørgsel efter lån i pengeinstitutter og konkurrencesituationen

Anm.: Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal. Resultaterne viser derfor ikke udviklingen i absolutte niveauer. Når nettotallet for forventningerne til det kommende kvartal er 0, betyder det, at institutterne ikke forventer yderligere ændringer i det kommende kvartal, mens et negativt (positivt) tal betyder, at institutterne forventer at stramme (lempe) i det kommende kvartal. Figurernes blå søjler viser resultatet for det pågældende kvartal, mens den lilla søjle er forventningerne til det efterfølgende kvartal. Nettotal dækker det samlede udlån til erhverv.

Kontaktinformation

Fakta om udlånsundersøgelsen og fortolkning af data

Hvert kvartal besvarer kreditcheferne i de største danske penge- og realkreditinstitutter spørgsmål om ændringer i deres kreditpolitik. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: -100 (strammet/faldet en del), -50 (strammet/faldet lidt), 0 (uændret), +50 (lempet/steget lidt), +100 (lempet/ steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det samlede udlån. Et negativt (positivt) tal viser, at kreditpolitikken er strammet (lempet), så det er blevet sværere (lettere) at opnå lån.

Udlånsundersøgelsens spørgsmål suppleres én gang årligt med tilsvarende spørgsmål, hvor tidshorisonten er 1 år. Det skal bl.a. sikre, at eventuelle mindre ændringer i kreditpolitikken, som sker over flere kvartaler, også registreres.