Stigende renter reducerer Danmarks nettoformue over for udlandet

Danmarks udlandsformue, 2. kvartal 2015.
Publiceret 30. september 2015
Danmarks nettoformue over for udlandet udgjorde 859 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2015. Det er et fald på 85 mia. kr. i forhold til kvartalet før og skyldes negative værdireguleringer på 114 mia. kr., mens overskuddet på betalingsbalancens løbende poster udgjorde 29 mia. kr.
Danmarks aktiver og passiver er i overensstemmelse med revisionspolitikken revideret tilbage til 1. kvartal 2012. Revisionen har medført, at nettoformuen ultimo 1. kvartal 2015 er revideret ned med 28 mia. kr. fra 972 til 944 mia. kr. Se revisionsfigur.

Danmarks nettoformue over for udlandet udgjorde 859 mia. kr. ved udgangen af 2. kvartal 2015. Det er et fald på 85 mia. kr. i forhold til kvartalet før og skyldes negative værdireguleringer på 114 mia. kr., mens overskuddet på betalingsbalancens løbende poster udgjorde 29 mia. kr.

De negative værdireguleringer blev især drevet af stigende renter i både Danmark og udlandet. Danske forsikrings- og pensionsselskaber benytter i stort omfang renteafdækning til at sikre sig mod faldende renter, og dermed betød renteudviklingen i 2. kvartal betydelige tab på deres rentederivater.

Rentestigningen gav også anledning til kursfald på såvel danske investorers beholdning af udenlandske obligationer som udenlandske investorers beholdning af danske obligationer. Samlet set har rentestigningen reduceret nettoformuen, da værdien af aktiverne er faldet mere end passiverne. Det hænger sammen med, at udenlandske investorer i højere grad end danske holder korte obligationer med lav kursfølsomhed. Rentestigninger har således et kraftigere gennemslag på Danmarks aktiver end på passiverne.

Valutakursregulering bidrog også til at reducere nettoformuen, især på grund af dollarkursen. Danmark havde ved indgangen til kvartalet nettoaktiver i dollar for 1.157 mia. kr. og da valutaen faldt med knap 4 pct., reducerede det nettoformuen betydeligt.

Udviklingen i Danmarks nettoaktiver over for udlandet