Konkurrence påvirker kreditstandarderne

Udlånsundersøgelse, 3. kvartal 2016.
Publiceret 10. oktober 2016
Mens øget regulering har ført til strammere kreditstandarder, trækker konkurrencen mellem institutterne i modsat retning.

Mens øget regulering har ført til strammere kreditstandarder, trækker konkurrencen mellem institutterne i modsat retning. Ifølge institutterne medvirker konkurrenternes adfærd til at lempe standarderne. Særligt for erhverv har konkurrenternes adfærd haft betydning, så standarderne er blevet lempet en smule de seneste par kvartaler. Institutterne forventer også lempelser for erhverv i det kommende kvartal.

På trods af at konkurrenternes adfærd også trækker kreditstandarderne for private kunder i mere lempelig retning, strammes standarderne overordnet set for private. Institutterne forventer også, at kreditstandarderne vil blive strammet i det kommende kvartal. Kun i de mindre banker er kreditstandarderne blevet lempet en smule i 3. kvartal.

Kreditstandarder og påvirkning fra konkurrenters adfærd 

Anm. Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal. Resultaterne viser derfor ikke udviklingen i absolutte niveauer. Når nettotallet for forventningerne til det kommende kvartal er 0, betyder det, at institutterne ikke forventer yderligere ændringer i det kommende kvartal, mens et negativt (positivt) tal betyder, at institutterne forventer at stramme (lempe) i det kommende kvartal. Figurernes blå søjler viser resultatet for det pågældende kvartal, mens den lilla søjle er forventningerne til det efterfølgende kvartal. Nettotal dækker det samlede udlån til erhverv og private.

Kontaktinformation

Fakta om udlånsundersøgelsen og fortolkning af data

Hvert kvartal besvarer kreditcheferne i de største danske penge- og realkreditinstitutter spørgsmål om ændringer i deres kreditpolitik. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: -100 (strammet/faldet en del), -50 (strammet/faldet lidt), 0 (uændret), +50 (lempet/steget lidt), +100 (lempet/ steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det samlede udlån. Et negativt (positivt) tal viser, at kreditpolitikken er strammet (lempet), så det er blevet sværere (lettere) at opnå lån.

Nettotallet skal tolkes som en ændring i forhold til forrige kvartal. En stramning i dette kvartal er derfor kun relateret til forrige kvartal og siger ikke noget om, hvordan kreditstandarden er i forhold til fx for et år siden.