Realkreditinstitutterne strammer fortsat kreditstandarderne over for private, men lemper over for erhverv

Udlånsundersøgelse, 4. kvartal 2016.
Publiceret 9. januar 2017
Realkreditinstitutterne fortsætter med at stramme kreditstandarderne over for private, mens de for tredje kvartal i træk lemper over for erhverv.

Realkreditinstitutterne fortsætter med at stramme kreditstandarderne over for private, mens de for tredje kvartal i træk lemper over for erhverv.  Stramningerne for private er bredt funderet, hvor institutterne på skift har strammet siden slutningen af 2015. Modsat er lempelserne for erhverv koncentreret på færre institutter. I 1. kvartal 2017 forventer institutterne generelt, at udviklingen fortsætter på samme måde.

Stramningerne over for de private låntagere begrundes fortsat i Finanstilsynets vejledning fra januar 2016 om forsigtighed i kreditvurdering ved belåning af boliger i vækstområder. For erhvervsvirksomhederne begrundes lempelserne som tidligere især i konkurrenternes adfærd, forventninger til udviklingen i økonomien og justeringer i institutternes risikovillighed.

Udviklingen i realkreditinstitutters kreditstandarder over for private og erhverv

 Anm. Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal. Resultaterne viser derfor ikke udviklingen i absolutte niveauer. Når nettotallet for forventningerne til det kommende kvartal er 0, betyder det, at institutterne ikke forventer yderligere ændringer i det kommende kvartal, mens et negativt (positivt) tal betyder, at institutterne forventer at stramme (lempe) i det kommende kvartal. Figurernes blå søjler viser resultatet for det pågældende kvartal, mens den lilla søjle er forventningerne til det efterfølgende kvartal. Nettotal dækker det samlede udlån til erhverv og private.

Kontaktinformation

FAKTA OM UDLÅNSUNDERSØGELSEN OG FORTOLKNING AF DATA

Hvert kvartal besvarer kreditcheferne i de største danske penge- og realkreditinstitutter spørgsmål om ændringer i deres kreditpolitik. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: -100 (strammet/faldet en del), -50 (strammet/faldet lidt), 0 (uændret), +50 (lempet/steget lidt), +100 (lempet/ steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det samlede udlån. Et negativt (positivt) tal viser, at kreditpolitikken er strammet (lempet), så det er blevet sværere (lettere) at opnå lån.

Nettotallet skal tolkes som en ændring i forhold til forrige kvartal. En stramning i dette kvartal er derfor kun relateret til forrige kvartal og siger ikke noget om, hvordan kreditstandarden er i forhold til fx for et år siden.