Udlandsformuen steg markant i 3. kvartal 2016

Danmarks udlandsformue, 3. kvartal 2016.
Publiceret 20. januar 2017
Danmarks udlandsformue voksede med 149 mia. kr. i 3. kvartal 2016 og nåede op på 1.013 mia. kr. Det er den største kvartalsvise stigning i udlandsformuen nogensinde.

Danmarks udlandsformue voksede med 149 mia. kr. i 3. kvartal 2016 og nåede op på 1.013 mia. kr. Det er den største kvartalsvise stigning i udlandsformuen nogensinde. Overskuddet på betalingsbalancen bidrog med 46 mia. kr., mens værdireguleringer af Danmarks aktiver og passiver stod for resten af stigningen. Danmarks aktiver over for udlandet var 6.334 mia. kr., mens passiverne var 5.321 mia. kr.

Størstedelen af de samlede værdireguleringer i 3. kvartal skyldtes kursændringer på aktiemarkederne. Kursstigninger på især amerikanske aktier fik værdien af danske investorers beholdning af udenlandske aktier til at stige med 54 mia. kr. Herhjemme faldt aktiekurserne til gengæld, hvilket nedbragte værdien af udlandets beholdning af danske aktier med 84 mia. kr. C20-indekset blev reduceret med 6 pct., især drevet af Novo Nordisk-aktien, der alene faldt med 32 pct. Da udenlandske investorer ejer omkring 70 pct. af Novo Nordisk, medførte kursfaldet, at værdien af Danmarks passiver faldt betydeligt.

De øvrige markedsforhold i 3. kvartal trak samlet set udlandsformuen lidt ned. De svagt faldende renter øgede værdien af danske investorers beholdning af udenlandske obligationer, men gevinsten blev nogenlunde modsvaret af værdistigninger på udlandets beholdning af danske obligationer. Udviklingen i valutakurserne reducerede udlandsformuen lidt, især fordi det britiske pund blev svækket.

Udviklingen i Danmarks udlandsformue i 3. kvartal 2016

 Anm.: Overskud på betalingsbalancen omfatter de løbende poster og kapitaloverførsler.

Kontaktinformation