Virksomhederne møder mildere kreditstandarder i de mindre pengeinstitutter og lidt strammere i realkreditten

Udlånsundersøgelse, 1. kvartal 2016.
Publiceret 8. april 2016
Realkreditinstitutterne strammede kreditstandarderne en lille smule over for erhverv i 1. kvartal 2016, mens pengeinstitutterne stort set holdt dem uændrede.

Realkreditinstitutterne strammede kreditstandarderne en lille smule over for erhverv i 1. kvartal 2016, mens pengeinstitutterne stort set holdt dem uændrede. Hvor de største pengeinstitutter strammede meget lidt, fortsatte de mindre med at lempe, som de har gjort siden begyndelsen af 2015. De mindre pengeinstitutterne angiver, at særligt konkurrenternes adfærd har medvirket til, at virksomhederne møder lempede kreditstandarder. Konkurrencen er også en afgørende faktor for, at pengeinstitutterne samlet set forventer at lempe kreditstandarderne i 2. kvartal.

De lidt strammere kreditstandarder i realkreditinstitutterne hænger sammen med Finanstilsynets nye ledelsesbekendtgørelse, som stiller krav om positiv likviditet ved belåning af erhvervsejendomme. De forventer dog ikke at stramme yderligere i 2. kvartal.  

Udviklingen i penge- og realkreditinstitutters kreditstandarder

 Anm.: Nettotallet er institutternes vurdering af ændringerne fra kvartal til kvartal. Resultaterne viser derfor ikke udviklingen i absolutte niveauer. Når nettotallet for forventningerne til det kommende kvartal er 0, betyder det, at institutterne ikke forventer yderligere ændringer i det kommende kvartal, mens et negativt (positivt) tal betyder, at institutterne forventer at stramme (lempe) i det kommende kvartal. Nettotal dækker det samlede udlån til erhverv.

Kontaktinformation

Fakta om udlånsundersøgelsen og fortolkning af data

Hvert kvartal besvarer kreditcheferne i de største danske penge- og realkreditinstitutter spørgsmål om ændringer i deres kreditpolitik. Spørgsmålene har fem svarmuligheder, som hver har en værdi: -100 (strammet/faldet en del), -50 (strammet/faldet lidt), 0 (uændret), +50 (lempet/steget lidt), +100 (lempet/ steget en del). Svarene vægtes sammen til et nettotal efter institutternes andel af det samlede udlån. Et negativt (positivt) tal viser, at kreditpolitikken er strammet (lempet), så det er blevet sværere (lettere) at opnå lån.

Nettotallet skal tolkes som en ændring i forhold til forrige kvartal. En stramning i dette kvartal er derfor kun relateret til forrige kvartal og siger ikke noget om, hvordan kreditstandarden er i forhold til fx for et år siden.