Husholdningernes formue i investeringsforeningerne har nået næsten 500 mia. kr.

Investeringsforeninger, 1. kvartal 2017.
Publiceret 5. maj 2017
Husholdningernes formue i investeringsforeningerne nåede i 1. kvartal 2017 op på næsten 500 mia. kr. – en fordobling på syv år.

Husholdningernes formue i investeringsforeningerne nåede i 1. kvartal 2017 op på næsten 500 mia. kr. – en fordobling på syv år. Af de 500 mia. kr. udgør obligationsafdelingerne godt 46 pct., mens aktieafdelingerne og de blandede afdelinger udgør henholdsvis 37 og 15 pct. Hedgeafdelinger, der blev introduceret i 2004, udgør fortsat blot 2 pct. af den samlede formue. De seneste kvartaler har husholdningerne nedbragt deres investeringer i obligationsafdelingerne og modsat øget deres investeringer i de øvrige afdelingstyper.

Den markante udvikling i formuen er siden 2010 primært drevet af husholdningernes køb af investeringsforeningsbeviser, som står for 70 pct. af stigningen, mens kursgevinster på beviserne udgør de resterende 30 pct. Afkastet på husholdningernes investeringer består af kursgevinster og udbyttebetalinger. Siden 2010 er det primært i aktieafdelingerne, at der har været store kursgevinster mens udbyttebetalingerne er ligeligt fordelt på aktie- og obligationsafdelinger.

​​Husholdningernes formue i investeringsforeninger, akkumulerede nettotransaktioner og afkast

Anm.: Figuren til venstre viser husholdningerne samlede formue i investeringsforeningerne fordelt på type af investeringsafdeling. Figuren til højre viser, hvordan væksten i formuen kan fordeles mellem kursgevinster og nettotransaktioner. Nettotransaktionerne er her også fordelt på investeringsafdelingstype. Kursgevinster og nettotransaktioner udgør den samlede vækst i formuen. Kursgevinster og udbyttebetalinger udgør det samlede afkast fra investeringsforeningerne til husholdningerne.

Kontaktinformation