Væksten i husholdningernes finansielle formuer er aftaget i 2016

Finansielle konti, 4. kvartal 2016.
Publiceret 7. april 2017
Væksten i danske husholdningers finansielle nettoformuer – forskellen på deres finansielle aktiver og passiver – var i 2016 mere afdæmpet end i de to foregående år.

Væksten i danske husholdningers finansielle nettoformuer – forskellen på deres finansielle aktiver og passiver – var i 2016 mere afdæmpet end i de to foregående år. I 2016 steg den samlede finansielle nettoformue med 170 mia. kr. til 3.333 mia. kr., eller en stigning på godt 64.000 kr. for en gennemsnitlig husholdning. Til sammenligning steg beløbet i 2015 med godt 110.000 kr., primært på grund af store kursgevinster i 1. kvartal 2015.

I 2016 steg formuerne igennem 1. halvår – både som følge af generelle kursgevinster og som et resultat af bl.a. udbyttebetalinger, der bidrog til et opsparingsoverskud på godt 45 mia. kr. I 2. halvår udviklede formuerne sig derimod fladt som følge af et opsparingsunderskud på knap 10 mia. kr. – drevet af stigende privat forbrug og finansieret af øget realkreditgæld. Den gennemsnitlige husholdning har nu en finansiel nettoformue på knap 1,25 mio. kr.

Pensionsmidler, som for størstedelens vedkommende først beskattes ved udbetaling, udgør halvdelen af husholdningernes finansielle aktiver. Den anden halvdel udgøres hovedsageligt af aktier og investeringsforeningsbeviser samt indskud i banker. Deres væsentligste passiv er realkreditgæld, som modsvares af reale aktiver i form af fast ejendom – senest opgjort i 2015 af Danmarks Statistik til godt 1,9 mio. kr. i gennemsnit pr. husholdning.

Husholdningernes finansielle nettoformuer

 

Kontaktinformation

NY NATIONALREGNSKABS-STANDARD (ESA 2010)