Direkte investeringer, beholdning

Nyeste tal

Kilder og metoder

Direkte investeringer, beholdning
 
0 Administrative oplysninger om statistikproduktet
1 Indhold
2 Tid
3 Pålidelighed og usikkerhed
4 Sammenlignelighed
5 Tilgængelighed
6 Supplerende dokumentation

 

0 Administrative oplysninger om statistikproduktet
0.1 Navn

Direkte investeringer, beholdning.

0.2 Emnegruppe
Direkte investeringer

Nationalregnskab og betalingsbalance.

0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person mv.
Danmarks Nationalbank, Finansiel Statistik, Værdipapir- og betalingsbalancestatistik
Lasse Nørgård Vogelius, tlf. 33 63 68 53, e-mail: lnvo@nationalbanken.dk

Robert Wederkinck, tlf. 33 63 68 35, e-mail: rwe@nationalbanken.dk

0.4 Formål og historie

Formålet med statistikken er at belyse beholdninger af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark. Statistikken er en delmængde af Nationalbankens statistik Danmarks udlandsformue.

Statistikken blev påbegyndt i 1957 som følge af valutarestriktioner.

0.5 Brugere og anvendelsesområder
Opgørelsen af statistikken kan bl.a. anvendes som, ét af flere, mål for internationalisering og økonomiens åbenhed. Brugere er ministerier, interesseorganisationer, Nationalbanken, penge- og realkreditinstitutter, ECB, IMF, OECD, BIS mfl.

0.6 Kilder
Fra og med udgangen af 2004 er systemet til indsamling af oplysninger om såvel Danmarks kapitalbalance over for udlandet som betalingsbalancens finansielle poster baseret på følgende hovedkilder:

• Virksomhedsindberetninger 
• Statistikken "Bank og realkredit, balancer", jf. statistikkens kilder og metoder
• Statistik over offentlig forvaltning og service
• Statistikken "Investeringsforeninger", jf. statistikkens kilder og metoder
• Statistikken "Værdipapirer", jf. statistikkens kilder og metoder
• Skatteoplysninger om ferieboliger.

0.7 Indsamlingshjemmel

Nationalbanken indsamler oplysningerne i medfør af Nationalbanklovens §14 a indsat ved lov nr. 579 af 1. juni 2010, ifølge hvilken Nationalbanken indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger inden for dens kompetenceområde. De indsamlede oplysninger kan anvendes til andet end statistikudarbejdelse. Det gælder særligt i forbindelse med overvågningen af den finansielle stabilitet og ved tilrettelæggelsen af penge- og valutapolitikken, samt i relation til Nationalbankens deltagelse i det europæiske samarbejde på det finansielle område.

0.8 Respondentbyrde

Ingen direkte respondentbyrde, da data stammer fra andre registre/indsamles af andre.

0.9 EU-regulering
Grundlaget for indsamling af data er ECB's forordning vedrørende betalings- og kapitalbalancestatistik (ECB/2011/23) med senere tilføjelser (ECB/2013/25).

 

1 Indhold

1.1 Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder årstal for direkte investeringer opdelt på egenkapital og koncernlån, der igen er opdelt på brancher og lande. Statistikken opgøres både netto efter  retningsprincippet og brutto efter  aktiv/passiv-princippet (betalingsbalancekoncept).  De to opgørelsesprincipper er beskrevet nærmere i afsnit 1.2.

1.2 Statistiske begreber

Den primære kilde til opgørelsen af beholdningstal for direkte investeringer er indberetninger fra et udsnit af danske virksomheder. Der er tale om ca. 500 månedlige indberettere og ca. 250 årlige indberettere. Tilsammen repræsenterer de to grupper en dækningsgrad på omkring 90 pct. Dækningsgraden er afhængig af investeringstype og sektor. Der foretages en opregning af de indberettede tal. For de øvrige kilder er dækningsgraden tæt på 100 pct. Tallene fra disse kilder opregnes derfor ikke.

Statistikken er bygget op omkring strømidentiteten, der er givet ved:
beholdning ultimo foregående periode
+ periodens transaktioner
+ periodens værdireguleringer mv.

= beholdning ultimo perioden.

Beholdningstal (aktiv/passiv-princippet)  svarer til kapitalbalancen, jf. Nationalbankens statistik Danmarks udlandsformue, og transaktionstal svarer til Nationalbankens statistik Betalingsbalancens finansielle poster. Der henvises i øvrigt til sidstnævnte statistikkers kilder og metoder for uddybning.

Værdireguleringer mv. dækker foruden valutakurs- og prisændringer også andre ændringer bl.a. som følge af omklassificering mellem sektorer eller investeringstyper. I Nationalbankens statistik Bank og realkredit, balancer, og de fleste virksomhedsindberetninger rapporteres hvert af elementerne i identiteten. Disse indberettede tal kan således afstemmes.

Definition af direkte investering

I henhold til definitionen i IMF's betalingsbalancemanual fra 2009 (BPM6) omfatter direkte investeringer aktier og andre kapitalandele, hvor en investor besidder mindst 10 pct. af egenkapitalen eller stemmerne i en virksomhed. Investeringer af denne størrelse antages dels at være foretaget med henblik på varig økonomisk forbindelse mellem investor og virksomheden, dels at give investor en væsentlig (men ikke nødvendigvis bestemmende) indflydelse på ledelsen. En direkte investering, jf. ovenstående definition, kan være i form af egenkapital mv. eller koncernlån mv.

Endvidere opgøres danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark nu både på nettobasis (retningsprincippet) og på bruttobasis(aktiv/passiv-princippet). Retninsprincippet betyder at udenlandske virksomheders investeringer i deres danske modervirksomheder bliver regnet som disinvesteringer, hvorfor  de bliver fratrukket danske investeringer i udlandet. På samme vis bliver danske virksomheders investeringer i udenlandske modervirksomheder fratrukket udenlandske investeringer i Danmark. Aktiv/passiv-princippet, betragter både danske moder- og datterselskabers investeringer i udenlandske selskaber som forøgelse af danske aktiver og vice versa for passiverne for udenlandske investeringer i danske virksomheder.

Det nye princip medfører en nettoficering af koncernlån, både mellem moder- og datterselskaber (se eksempel nedenfor) og mellem søsterselskaber. For søsterselskaber bestemmes retningen for investeringen på baggrund af det ultimative investorland.

Bruttoprincip​ ​

Retningsprincip​ ​

Investorland

DK-Aktiv

DK-Passiv

Udadgående

Indadgående

Eksempel 1

Danmark

5000

300

4700

0

Eksempel 2

Spanien

2000

1000

0

-1000

 

Egenkapital mv.
Beholdningen af egenkapital mv. består af aktier og andre kapitalandele, mens transaktioner i egenkapital mv. består af overførsler vedrørende aktier og andre kapitalandele samt geninvesteret indtjening. Egenkapitaloverførsler vedrører enten etablering af nye virksomheder, køb/fusion af eksisterende virksomheder eller udvidelse af egenkapital i eksisterende virksomheder. Geninvesteret indtjening omfatter den del af en virksomheds overskud, der ikke udloddes. Det er i denne opgørelse primært baseret på faktiske årsregnskabsoplysninger.

- ferieboliger

Ferieboliger til privat brug klassificeres som egenkapital. Tallene er fra ultimo 2006 baseret på oplysninger fra SKAT. Indlændinges ferieboliger i udlandet blev til og med ultimo 2004 estimeret på grundlag af betalingsstatistikken. I betalingsstatistikken registreredes ikke udlændinges ferieboliger i Danmark, herunder ferieboliger som tilhørte indlændinge, der flyttede til udlandet. Tallene indtil udgangen af 2005 er derfor nul. Tallene ultimo 2005 og gennem 2006 er estimeret på basis af SKATs tal ultimo 2006. Ferieboligerne tilhører branchen "Fast ejendom, ikke erhvervsmæssig".

Koncernlån mv.
Koncernlån mv. omfatter handelskreditter, koncernlån og andre mellemværender mellem koncernforbundne virksomheder. Koncernlån mv. dækker over mellemværender mellem både direkte og indirekte forbundne virksomheder, fx søsterselskaber. Filialer sidestilles med helejede datterselskaber – med undtagelse af pengeinstitutfilialer, som ikke indgår i statistikken.
 
- pengeinstitutters koncernlån mv.

For pengeinstitutter medtages alene egenkapitaloverførsler til datterselskaber og associerede selskaber. Koncernlån mv. mellem koncernforbundne pengeinstitutter indgår ikke, da de betragtes som almindelig pengeinstitutvirksomhed.

Gennemløbsinvesteringer

Gennemløbsinvesteringer er direkte investeringer fra udlandet i et holdingselskab i Danmark, som videreinvesterer midlerne i udlandet. Investeringerne er endvidere karakteriseret ved, at holdingselskabet ikke har realøkonomisk aktivitet, fx ansatte eller produktion, i Danmark (af betydning) og normalt ikke ejer selskaber i Danmark.

Branchegruppering

Branchegrupperingen følger den fælles europæiske branchenomenklatur NACE Rev. 2, som er grundlag for Dansk Branchekode 2007 (DB07) fra Danmarks Statistik. Branchegrupperingen er foretaget ud fra branchen for den indenlandske virksomhed.

- holdingselskaber
Investeringer ud af Danmark via danske holdingselskaber eller investeringer ind i Danmark i danske holdingselskaber registreres i branchen "Finansieringsvirksomhed" under 1720 "Ikke-styrende holdingselskaber". Holdingselskabers formål er typisk at eje aktier i andre danske selskaber, som normalt ikke tilhører denne gruppe. Det betyder en overregistrering af investeringer inden for disse brancher.

Formueindkomst

Formueindkomsten af direkte investeringer kan opdeles i henholdsvis udbytte af egenkapital, geninvesteret indtjening og renter af koncernlån mv.

2 Tid

2.1 Referencetid

Statistikken opgøres ultimo året.

2.2 Udgivelsestid

Statistikken offentliggøres 9½ måned efter udgangen af året: 10. hverdag i oktober. På dette tidspunkt er årsregnskabsoplysningerne indarbejdet i Nationalbankens statistikker Danmarks aktiver og passiver over for udlandet og Betalingsbalancens finansielle poster.

2.3 Punktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

2.4 Hyppighed

Statistikken offentliggøres hvert år.

 

3 Pålidelighed og usikkerhed

3.1 Samlet pålidelighed

Statistikken er baseret på virksomhedsindberetninger, der er indsamlet fra ca. 750 virksomheder. Statistikkens pålidelighed er derfor afhængig af pålideligheden af de enkelte virksomheders rapporteringer. For øvrige kilder henvises til tilhørende kilder og metoder.

3.2 Usikkerhedskilder

Da statistikken er en delmængde af Nationalbankens statistikker Danmarks udlandsformue og Betalingsbalancens finansielle poster, henvises i øvrigt til kilder og metoder for disse statistikker.

3.3 Tal for usikkerhed

Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

 

4 Sammenlignelighed

4.1 Sammenlignelighed over tid

Ved årsskiftet 2004/05 overgik Nationalbanken til et andet system til at opgøre Danmarks betalings- og kapitalbalance.  Systemet bruges også til at opgøre Direkte investeringer ind og ud af Danmark - årlig opgørelse. Det betyder, at data fra før 2005 bl.a. ikke er opgjort ud fra nøjagtig samme stikprøve som data fra 2005.

Da statistikken er en delmængde af Nationalbankens statistikker Danmarks udlandsformue og Betalingsbalancens finansielle poster, henvises i øvrigt til kilder og metoder for disse statistikker.

4.2 Sammenlignelighed med anden statistik

Der findes ikke sammenlignelig statistik.

4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal

Statistikken revideres normalt 2 referenceperioder tilbage, når det indeværende år offentliggøres, se i øvrigt Nationalbankens revisionspolitik for finansiel statistik med tilhørende revisionscyklus.

 

5 Tilgængelighed

5.1 Distributionskanaler

Offentliggøres årligt på:

5.2 Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder

Denne kilder og metoder omhandler ikke tal, der lagres.

5.3 Dokumentation

Opgørelsen af Danmarks betalings- og kapitalbalance, herunder opgørelse af direkte investeringer, er udførligt beskrevet i Jens Hald, Danmarks betalings- og kapitalbalance, Danmarks Nationalbank, 2007.

5.4 Øvrige oplysninger

Der foreligger ingen øvrige oplysninger.

 

6 Supplerende dokumentation
Ingen.

 
Sidst revideret: 11-09-2017