Direkte investeringer

Nyeste tal

Kilder og metoder

Direkte investeringer
 
0 Administrative oplysninger om statistikproduktet
1 Indhold
2 Tid
3 Pålidelighed og usikkerhed
4 Sammenlignelighed
5 Tilgængelighed
6 Supplerende dokumentation

 

0 Administrative oplysninger om statistikproduktet

0.1 Navn

Direkte investeringer.

0.2 Emnegruppe
Direkte investeringer

Nationalregnskab og betalingsbalance.

0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person mv.
Danmarks Nationalbank, Finansiel Statistik, Værdipapir- og betalingsbalancestatistik
Lasse Nørgård Vogelius, tlf. 33 63 68 53, e-mail: lnvo@nationalbanken.dk

Robert Wederkinck, tlf. 33 63 68 35, e-mail: rwe@nationalbanken.dk

0.4 Formål og historie

Formålet med statistikken er at belyse danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark, som er foretaget i løbet af en periode, dvs. statistikken er en strømopgørelse. Statistikken er en delmængde af Nationalbankens statistik Betalingsbalancens finansielle poster.

Statistikken blev påbegyndt i 1957.

0.5 Brugere og anvendelsesområder

Opgørelsen af statistikken kan bl.a. anvendes som, ét af flere, mål for internationalisering og økonomiens åbenhed. Brugere er ministerier, interesseorganisationer, Nationalbanken, penge- og realkreditinstitutter, ECB, IMF, OECD, BIS mfl.

0.6 Kilder

Fra og med udgangen af 2004 er systemet til indsamling af oplysninger om såvel Danmarks kapitalbalance over for udlandet som betalingsbalancen (finansielle poster) baseret på følgende hovedkilder:

  • Virksomhedsindberetninger
  • Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter, jf. statistikkens kilder og metoder
  • Statistik over offentlig forvaltning og service
  • Investeringsforeningsstatistik, jf. statistikkens kilder og metoder.
  • Værdipapirstatistik, jf. statistikkens kilder og metoder
  • Skatteoplysninger om ferieboliger.
0.7 Indsamlingshjemmel

Nationalbanken indsamler oplysningerne i medfør af Nationalbanklovens §14 a indsat ved lov nr. 579 af 1. juni 2010, ifølge hvilken Nationalbanken indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger inden for dens kompetenceområde. De indsamlede oplysninger kan anvendes til andet end statistikudarbejdelse. Det gælder særligt i forbindelse med overvågningen af den finansielle stabilitet og ved tilrettelæggelsen af penge- og valutapolitikken, samt i relation til Nationalbankens deltagelse i det europæiske samarbejde på det finansielle område.

0.8 Respondentbyrde

Ingen direkte respondentbyrde, da data stammer fra andre registre eller indsamles af andre.

0.9 EU-regulering

Grundlaget for indsamling af data er ECB's forordning vedrørende betalings- og kapitalbalancestatistik (ECB/2011/23) med senere tilføjelser (ECB/2013/25).

 

1 Indhold

1.1 Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder kvartalsvise transaktionstal for direkte investeringer, som er opdelt på egenkapital og koncernlån. De er igen opdelt på brancher og lande. Statistikken opgøres både netto efter  retningsprincippet og brutto efter  aktiv/passiv-princippet (betalingsbalancekoncept).  De to opgørelsesprincipper er beskrevet nærmere i afsnit 1.2

1.2 Statistiske begreber

Hver kilde nævnt i afsnit 0.6 er bygget op omkring identiteten:

beholdning primo perioden
+ periodens transaktioner
+ periodens værdireguleringer mv.

= beholdning ultimo perioden,

Beholdningstal (aktiv/passiv-princippet) svarer til kapitalbalancen, jf. Nationalbankens statistik Danmarks aktiver og passiver over for udlandet og transaktionstal svarer til Nationalbankens statistik Betalingsbalancens finansielle poster. Der henvises i øvrigt til sidstnævnte statistikkers kilder og metoder for uddybning.

Definition af direkte investering

I henhold til definitionen i IMF's betalingsbalancemanual fra 2009 (BPM6) omfatter direkte investeringer aktier og andre kapitalandele, hvor en investor besidder mindst 10 pct. af egenkapitalen eller stemmerne i en virksomhed. Investeringer af denne størrelse antages dels at være foretaget med henblik på varig økonomisk forbindelse mellem investor og virksomheden, dels at give investor en væsentlig (men ikke nødvendigvis bestemmende) indflydelse på ledelsen. En direkte investering, jf. ovenstående definition, kan være i form af egenkapital mv. eller koncernlån mv.

Endvidere opgøres danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark nu både på nettobasis (retningsprincippet) og på bruttobasis (aktiv/passiv-princippet). Retningsprincippet betyder at udenlandske virksomheders investeringer i deres danske modervirksomheder bliver regnet som disinvesteringer, hvorfor de bliver fratrukket danske investeringer i udlandet. På samme vis bliver danske virksomheders investeringer i udenlandske modervirksomheder fratrukket udenlandske investeringer i Danmark. Aktiv/passiv-princippet, betragter både danske moder- og datterselskabers investeringer i udenlandske selskaber som forøgelse af danske aktiver og vice versa for passiverne for udenlandske investeringer i danske virksomheder.

Det nye princip medfører en nettoficering af koncernlån, både mellem moder- og datterselskaber (se eksempel nedenfor) og mellem søsterselskaber. For søsterselskaber bestemmes retningen for investeringen på baggrund af det ultimative investorland.

Bruttoprincip ​Retningsprincip ​
InvestorlandDK-AktivDK-PassivUdadgåendeIndadgående
Eksempel 1Danmark500030047000
Eksempel 2Spanien200010000-1000

 

Egenkapital mv.

Egenkapital mv. består af egenkapitaloverførsler vedrørende aktier og andre kapitalandele samt geninvesteret indtjening. Egenkapitaloverførsler vedrører enten etablering af nye virksomheder, køb/fusion af eksisterende virksomheder eller udvidelse af egenkapital i eksisterende virksomheder. Geninvesteret indtjening omfatter den del af en virksomheds overskud, der ikke udloddes. Geninvesteret indtjening fremskrives på basis af virksomhedernes overskudsgrad og løbende oplysninger om udbetalte udbytter. Fremskrivningen er forbundet med usikkerhed og indebærer revisioner, når det faktiske overskud indberettes i årsindberetningen.

- ferieboliger

Ferieboliger til privat brug klassificeres som egenkapital. Tallene er fra ultimo 2006 baseret på oplysninger fra SKAT. Indlændinges ferieboliger i udlandet blev til og med ultimo 2004 estimeret på grundlag af Betalingsstatistikken, hvor udlændinges ferieboliger i Danmark, herunder ferieboliger som tilhørte indlændinge, der flyttede til udlandet, ikke blev registreret . Tallene indtil udgangen af 2005 er derfor nul. Tallene ultimo 2005 og gennem 2006 er estimeret på basis af SKATs tal ultimo 2006.

Koncernlån mv.

Koncernlån mv. omfatter handelskreditter, koncernlån og andre transaktioner mellem koncernforbundne selskaber. Ud over transaktioner direkte mellem investor (moderselskab) og den virksomhed, der er investeret i, fx et datterselskab, dækker koncernlån mv. også transaktioner mellem indirekte koncernforbundne selskaber, fx søsterselskaber. Filialer sidestilles med helejede datterselskaber – med undtagelse af pengeinstitutfilialer, som ikke indgår i statistikken.

- pengeinstitutters koncernlån mv.

For pengeinstitutter medtages alene egenkapitaloverførsler til datterselskaber og associerede selskaber, hvorimod koncernlån og andre transaktioner mellem koncernforbundne selskaber ikke indgår, da de betragtes som almindelig pengeinstitutvirksomhed.

Gennemløbsinvesteringer

Gennemløbsinvesteringer er direkte investeringer fra udlandet i et holdingselskab i Danmark, som videreinvesterer midlerne i udlandet. Investeringerne er endvidere karakteriseret ved, at holdingselskabet ikke har realøkonomisk aktivitet, fx ansatte eller produktion, i Danmark (af betydning) og normalt ikke ejer selskaber i Danmark.

Branchegruppering

Fra 1. kvartal 2009 følger branchegrupperingen den fælles europæiske branchenomenklatur NACE Rev. 2, som er grundlag for Dansk Branchekode 2007 (DB07) fra Danmarks Statistik. Branchegrupperingen er foretaget ud fra branchen for den indenlandske virksomhed.

- holdingselskaber

Investeringer ud af Danmark via danske holdingselskaber eller investeringer ind i Danmark i danske holdingselskaber registreres i branchen  "Finansieringsvirksomhed" under 1720 "Ikke-styrende holdingselskaber". Holdingselskabers formål er typisk at eje aktier i andre danske selskaber, som normalt ikke tilhører denne gruppe. Det betyder en overregistrering af investeringer inden for "Finansieringsvirksomhed".

 

2 Tid
2.1 Referencetid

Statistikken opgøres ultimo kvartalet.

2.2 Udgivelsestid

Statistikken offentliggøres normalt 1½ måned efter udgangen af kvartalet; dvs. den 10. hverdag i februar, maj, august og november.

2.3 Punktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

2.4 Hyppighed

Der offentliggøres nye tal hvert kvartal.

 

3 Pålidelighed og usikkerhed
3.1 Samlet pålidelighed

Statistikken er baseret på virksomhedsindberetninger, der er indsamlet fra ca. 750 virksomheder. Statistikkens pålidelighed er derfor afhængig af pålideligheden af de enkelte virksomheders rapporteringer. For øvrige kilder henvises til tilhørende kilder og metoder.

3.2 Usikkerhedskilder

Statistikken er bl.a. baseret på fremskrivninger af geninvesteret indtjening, som beregnes på basis af virksomhedernes overskudsgrad og løbende oplysninger om udbetalte udbytter. Geninvesteret indtjening vedrører direkte investeringer og omfatter den del af en virksomheds overskud, der ikke udloddes. Geninvesteret indtjening fremskrives på basis af et aggregeret skøn for overskuddet i virksomhederne og løbende oplysninger om udbetalte udbytter. For formueindkomsten fra direkte investeringer erstattes de foreløbige skøn først af indberettede data op til 22 måneder efter referenceperiodens afslutning og er dermed forbundet med større usikkerhed end de øvrige data. Indtil da er de kvartalsvise opgørelser baseret på skøn og dermed forbundet med større usikkerhed end indberettede data.

Da statistikken er en delmængde af Nationalbankens statistik Betalingsbalancens finansielle poster, henvises i øvrigt til kilder og metoder for denne statistik.

3.3 Tal for usikkerhed
Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

 

4 Sammenlignelighed

4.1 Sammenlignelighed over tid

Ved årsskiftet 2004/05 overgik Nationalbanken til et andet system til at opgøre Danmarks betalings- og kapitalbalance. Systemet anvendes også til denne statistik. Det betyder, at data fra før 2005 bl.a. ikke er opgjort ud fra nøjagtig samme stikprøve som data fra 2005.

Da statistikken er en delmængde af Nationalbankens statistik Betalingsbalancens finansielle poster, henvises i øvrigt til kilder og metoder for denne statistik.

4.2 Sammenlignelighed med anden statistik

Der findes ikke sammenlignelig statistik.

4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal
Statistikken revideres normalt 1 referenceperiode tilbage, når det indeværende kvartal offentliggøres, se i øvrigt Nationalbankens revisionspolitik for finansiel statistik med tilhørende revisionscyklus.

 

5 Tilgængelighed
5.1 Distributionskanaler

Offentliggøres kvartalsvis på:

 

5.2 Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder
Kilder og metoder omhandler ikke tal, der lagres.

5.3 Dokumentation

Opgørelsen af betalingsbalancen er udførlig beskrevet i Jens Hald, Danmarks betalings- og kapitalbalance, Danmarks Nationalbank, 2007.

5.4 Øvrige oplysninger

Der foreligger ingen øvrige oplysninger.

 

6 Supplerende dokumentation

Ingen.

Sidst revideret: 11-09-2017