Specifikation til Nationalbankens balance

Kilder og metoder

Specifikation til Nationalbankens balance
 
0 Administrative oplysninger om statistikproduktet
1 Indhold
2 Tid
3 Pålidelighed og usikkerhed
4 Sammenlignelighed
5 Tilgængelighed
6 Supplerende dokumentation

 

0 Administrative oplysninger om statistikproduktet

0.1 Navn

Specifikation til Nationalbankens balance
Penge- og kapitalmarked.

 

0.2 Emnegruppe
Specifikation til Nationalbankens balance

Penge- og kapitalmarked.

0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person mv.
Danmarks Nationalbank, Statistisk Afdeling, Publicering
Julia Løbner, tlf. 33 63 64 47, e-mail: jlr@nationalbanken.dk
Mads Kristoffersen, tlf. 33 63 68 29, e-mail: mkri@nationalbanken.dk

 

0.4 Formål og historie

Statistikken anvendes til analyse af bevægelser på Nationalbankens balance.

 

0.5 Brugere og anvendelsesområder

Pengeinstitutter, finansielle virksomheder, ministerier, interesseorganisationer.

 

0.6 Kilder

Statistikken er udarbejdet på baggrund af oplysninger fra Nationalbankens bank- og markedsafdeling. For yderligere oplysninger om opgørelse af de enkelte poster henvises til

Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab.

0.7 Indsamlingshjemmel

Indsamles som led i Nationalbankens almindelige virke.

 

0.8 Indberetningsbyrde

Ingen - indsamles som led i Nationalbankens almindelige virke.

 

0.9 EU-regulering

Ingen.

 

1 Indhold

1.1 Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder en detaljeret opgørelse af Nationalbankens balance.

1.2 Statistiske begreber

Månedstallene er ekskl. værdireguleringer, idet disse kun foretages ultimo året. Forskellen mellem årstallene og tallene for december samme år udgør således årets samlede værdireguleringer. For statens konto i Nationalbanken udgøres denne forskel dog af den del af Nationalbankens overskud, som i henhold til Nationalbankloven overføres til staten.

Penge- og realkreditinstitutternes nettostilling

I opgørelsen af penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken er indskudsbeviser opgjort til nominel værdi. Ved beregningen af modposterne til penge- og realkreditinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken suppleres med oplysninger om statsfinanserne. Med virkning fra den 21. juni 1999 blev kredsen af pengepolitiske modparter udvidet til også at omfatte realkreditinstitutter. Indtil dette tidspunkt omfatter opgørelsen således kun pengeinstitutternes nettostilling over for Nationalbanken.

Indenlandske bruttofinansieringsbehov

Det indenlandske bruttofinansieringsbehov opgøres som statens bruttofinansieringsbehov ekskl. afdrag på udenlandske statslån. Salg af indenlandske statspapirer er opgjort som bruttosalg af lange papirer (statsobligationer og statsgældsbeviser) og nettosalg af korte papirer (skatkammerbeviser). Nationalbankens nettovalutakøb er opgjort som ændringen i valutareserven ekskl. statens nettolåntagning i udlandet. Betegnelsen "Andre faktorer" omfatter bl.a. ændringer i seddel- og møntomløb.

Valutareserven værdireguleres som de øvrige balanceposter kun ultimo året. Indtil ultimo 1998 indgik balanceposten Fordringer på EMI (Det Europæiske Monetære Institut, forløberen for den Europæiske Centralbank, ECB). Posten var et led i det daværende europæiske valutasamarbejde og stoppede ved introduktionen af euro 1. januar 1999.

 

2 Tid

2.1 Referencetid
Statistikken opgøres på månedsbasis.

2.2 Udgivelsestid
Statistikken publiceres den 3. bankdag i måneden efter referenceperiodens afslutning.

2.3 Punktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

2.4 Hyppighed
Der offentliggøres nye tal hver måned.

 

3 Pålidelighed og usikkerhed

3.1 Samlet pålidelighed
Opgørelsen er baseret på regnskabstal fra Nationalbankens bank- og markedsafdeling, og pålideligheden er meget stor.

3.2 Usikkerhedskilder
Der er ingen kendte usikkerhedskilder.

3.3 Tal for usikkerhed
Der foretages ikke usikkerhedsberegninger.

 

4 Sammenlignelighed

4.1 Sammenlignelighed over tid
Findes ikke i andre statistikker.

4.2 Sammenlignelighed med anden statistik
På årsbasis kan statistikken sammenlignes med tabeller i

Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab.

4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal
Der offentliggøres kun endelige tal.

 

5 Tilgængelighed
5.1 Distributionskanaler

Offentliggøres månedligt på:

5.2 Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder

Materialet lagres i Nationalbankens statistisk afdelings database.

5.3 Dokumentation

Ingen.

5.4 Øvrige oplysninger

Yderligere information findes i

Danmarks Nationalbank, Beretning og regnskab.

 

6 Supplerende dokumentation
Ingen.
 
Sidst revideret: 11-09-2017