Statsfinanser og statsgæld

Kilder og metoder

Statsfinanser og statsgæld
 
0 Administrative oplysninger om statistikproduktet
1 Indhold
2 Tid
3 Pålidelighed og usikkerhed
4 Sammenlignelighed
5 Tilgængelighed
6 Supplerende dokumentation

 

0 Administrative oplysninger om statistikproduktet

0.1 Navn

Statsfinanser og statsgæld.

0.2 Emnegruppe
Statsfinanser og statsgæld

Offentlige finanser.

0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person mv.
Danmarks Nationalbank, Statistisk Afdeling, Publicering
Jesper Jensen, tlf. 33 63 68 69, e-mail: jesj@nationalbanken.dk

Jonatan Steinvig, tlf. 33 63 65 32, e-mail: jnsg@nationalbanken.dk

0.4 Formål og historie

Statistikken har til formål at orientere om udviklingen i statens finansieringsbehov og finansieringen heraf samt udviklingen i såvel brutto- som nettogælden.

0.5 Brugere og anvendelsesområder

Pengeinstitutter, interesseorganisationer, ministerier.

0.6 Kilder

De statslige ind- og udbetalinger er baseret på Nationalbankens månedsfordeling af de statslige betalinger. Månedsfordelingen udarbejdes på baggrund af Finansministeriets skøn over statsfinanserne, der offentliggøres i finansloven og budgetoversigterne. Med udgangspunkt i finansloven og budgetoversigterne fordeles de større poster ud på måneder ud fra dels tidligere års betalingsmønstre, dels oplysninger om ændrede betalingsterminer, fx som følge af nye love. Statslige ind- og udbetalinger, der ikke indgår i månedsfordelingen, opsamles som et nettotal under udbetalinger, således at månedens nettofinansieringsbehov stemmer overens med det faktiske.

Tallene for statsgælden er baseret på oplysninger fra Nationalbankens bank- og markedsafdeling.

0.7 Indsamlingshjemmel
Indsamles som led i Nationalbankens almindelige virke.

0.8 Respondentbyrde
Ingen - indsamles som led i Nationalbankens almindelige virke.

0.9 EU-regulering
Ingen.

 

1 Indhold

1.1 Indholdsbeskrivelse

Statens finansieringsbehov er beregnet med udgangspunkt i bevægelsen på statens konto i Nationalbanken i henhold til Nationalbankens balance samt oplysninger fra Nationalbankens bank- og markedsafdeling om statens låntagning. Den Sociale Pensionsfonds, Højteknologifondens, Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfonds og Forebyggelsesfondens nettokøb af obligationer indgår under afdrag på indenlandsk gæld.

I opgørelsen af gælden er der taget højde for de omlægninger, som staten har foretaget med rente- og valutaswaps.

1.2 Statistiske begreber

Bruttogæld er opgjort som den nominelle værdi af den cirkulerende mængde af statsobligationer, statsgældsbeviser, skatkammerbeviser og præmieobligationer.

Nettogæld: Forskellen mellem brutto- og nettogæld udgøres af statens beholdning af egne obligationer, obligationsbeholdninger tilhørende Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden, Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond og Forebyggelsesfonden samt statens indestående i Nationalbanken.

Statens udenlandske bruttogæld er ligeledes opgjort til nominel værdi. Lån i fremmed valuta er omregnet til danske kroner på grundlag af valutakurserne ultimo foregående år, mens omregningen for december og de hermed identiske årstal er foretaget på grundlag af valutakurserne ultimo opgørelsesåret.

Statens indestående i Nationalbanken: Opgøres i henhold til Nationalbankens balance og regnskab. Tallene afviger fra:

Danmarks Nationalbank, Statens låntagning og gæld.

hvor indestående på statens konto i Nationalbanken er opgjort i henhold til statsregnskabet. Forskellen kan bl.a. henføres til forskellige periodeafgrænsninger i de to regnskaber.

 

2 Tid

2.1 Referencetid

Statistikken opgøres på månedsbasis.

2.2 Udgivelsestid

Statistikken udkommer den 16. bankdag efter referenceperiodens afslutning.

2.3 Punktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

2.4 Hyppighed

Der offentliggøres nye tal hver måned.

 

3 Pålidelighed og usikkerhed

3.1 Samlet pålidelighed

Statistikken er baseret på Nationalbankens faktiske betalingsopgørelser og bank- og markedsafdelingens opgørelser. Pålideligheden regnes for at være god.

3.2 Usikkerhedskilder

Skøn i forbindelse med finansloven og Finansministeriets budgetoversigter kan i princippet give anledning til usikkerhed.

3.3 Tal for usikkerhed

Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

 

4 Sammenlignelighed

4.1 Sammenlignelighed over tid

Der findes ikke tidligere statistikker.

4.2 Sammenlignelighed med anden statistik

Statistikken kan ikke sammenlignes med anden statistik. Posten "Statens indestående i Danmarks Nationalbank" kan sammenlignes med Nationalbankens statistik Specifikation til Nationalbankens balance.

Opgørelsen af statens nettofinansieringsbehov kan på grund af forskelle i opgørelsesmetoder og definitioner ikke uden videre sammenlignes med statens nettokassesaldo i henhold til statsregnskabet. Ligeledes bevirker forskelle i opgørelsesmetoder, at tallene i opgørelsen over statsgaranterede enheders gæld adskiller sig en smule fra de tilsvarende tal i statsregnskabet.

4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal
Der offentliggøres kun endelige tal.

 

5 Tilgængelighed

 

5.1 Distributionskanaler
Offentliggøres månedligt på:

5.2 Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder

Materialet lagres i Nationalbankens statistisk afdelings database.

5.3 Dokumentation

Ingen.

5.4 Øvrige oplysninger

Der findes ikke yderligere oplysninger.

 

6 Supplerende dokumentation
Ingen.


Sidst revideret: 11-01-2017