Strukturerede obligationer på fondskodeniveau

Oversigtstabeller

Filen er senest opdateret den: ​
Strukturerede obligationer noteret på Nasdaq OMX Copenhagen:​
​7. januar 2019November 2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​7. januar 2019Oktober 2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​7. januar 2019September 2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​28. ​november 2018August 2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​26. oktober 2018Juli 2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018Juni 2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018Maj 2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018April 2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018Marts 2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018Februar 2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018Januar 2018​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018December 2017​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018November 2017​​​​​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018Oktober 2017​​​​​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018September 2017​​​​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018​​August 2017​​​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018​​Juli 2017​​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018Juni 2017​​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018Maj 2017​​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018​​April 2017​​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018​​Marts 2017​​​​​​​​​​​​​​
28. september 2018​​Februar 2017​​​​​​​​​​​​
28. september 2018​​Januar 2017​​​​​​​​​​​​
28. september 2018December 2016​​​​​​​​​​​​
28. september 2018November 2016​​​​​​​​​​​​
28. september 2018​​Oktober 2016​​​​​​​​​​​
28. september 2018​​September 2016​​​​​​​​​​
28. september 2018​​August 2016​​​​​​​​​
28. september 2018​​Juli 2016​​​​​​​
28. september 2018​​Juni 2016​​​​​​​
28. september 2018​​ Maj 2016​​​​​​​
28. september 2018​​April 2016​​​​​​
28. september 2018 Marts 2016​​​​​​
28. september 2018 Februar 2016​​​​​
28. september 2018Januar 2016​​​​​
28. september 2017​​​December 2015​​​​
28. september 2017​​​November 2015​​​
28. september 2017​​​ Oktober 2015​​​
28. september 2017​​ September 2015​​​
28. september 2017 August 2015​​​
28. september 2017 Juli 2015​​
28. september 2017 Juni 2015​​
28. september 2017 Maj 2015​​
28. september 2017 April 2015​​
28. september 2017 Marts 2015​​
28. september 2017 Februar 2015
28. september 2017Januar 2015
​28. september 2015December 2014
​28. september 2015November 2014
​28. september 2015Oktober 2014​​​​
​28. september 2015September 2014​​​
​28. september 2015August 2014​​
​28. september 2015Juli 2014
​28. september 2015Juni 2014
​28. september 2015Maj 2014
​28. september 2015April 2014
​28. september 2015
Marts 2014​​
​28. september 2015
Februar 2014
​28. september 2015
Januar 2014​​
​28. september 2015
December 2013​​​​
​28. september 2015
November 2013
​28. september 2015
Oktober 2013
30. september 2014​​​
September 2013
30. september 2014​​
August 2013
30. september 2014​​
Juli 2013
30. september 2014​​
Juni 2013
30. september 2014​​
Maj 2013
30. september 2014​​
April 2013
30. september 2014​​
Marts 2013
30. september 2014​​
Februar 2013
30. september 2014​​
Januar 2013
30. september 2014​​
December 2012
30. september 2014​​
November 2012
30. september 2014​​
Oktober 2012
30. september 2014​​
September 2012
30. september 2014​​
August 2012
30. september 2014​​
Juli 2012
30. september 2014​​
Juni 2012
30. september 2014​​
Maj 2012
30. september 2014​​
April 2012
30. september 2014​​
Marts 2012
30. september 2014​​
Februar 2012
30. september 2014​​
Januar 2012
27. september 2013
December 2011
27. september 2013
November 2011
27. september 2013
Oktober 2011
27. september 2013
September 2011
27. september 2013
August 2011
27. september 2013
Juli 2011
27. september 2013
Juni 2011
27. september 2013
Maj 2011
27. september 2013
April 2011
27. september 2013
Marts 2011
27. september 2013
Februar 2011
27. september 2013
Januar 2011
27. september 2013
December 2010
26. september 2012
November 2010
26. september 2012
Oktober 2010
26. september 2012
September 2010
26. september 2012
August 2010

 

Information

Statistikken giver en række detaljerede oplysninger om strukturerede obligationer på ISIN-kode-niveau. Oplysningerne stammer fra VP Securities A/S, hvor arrangørerne af produkterne angiver obligationernes karakteristika. Statistikken går tilbage til august 2010.

Uddybende information om statistikkens indhold kan ses i Kilder og metoder.

KILDER OG METODER

Strukturerede obligationer på fondskodeniveau
(DNVPSTRS: fordelt på forskellige karakteristika og DNVPSTRH: fordelt på underliggende aktivtype og investorsektor)
 
0 Administrative oplysninger om statistikproduktet
1 Indhold
2 Tid
3 Pålidelighed og usikkerhed
4 Sammenlignelighed
5 Tilgængelighed
6 Supplerende dokumentation

 

0 Administrative oplysninger om statistikproduktet

0.1 Navn
DNVPSTRS: Strukturerede obligationer fordelt på forskellige karakteristika
DNVPSTRH: Strukturerede obligationer fordelt på underliggende aktivtype og investorsektor.

0.2 Emnegruppe
Værdipapirstatistik
Penge- og kapitalmarked.

0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person mv.
Danmarks Nationalbank, Statistisk Afdeling, Værdipapir- og betalingsbalancestatistik
Casper Rønde, tlf. 33 63 62 74, e-mail: casr@nationalbanken.dk
​Rikke Rhode Nissen, tlf. 3363 6324 , e-mail: rrn@nationalbanken.dk

0.4 Formål og historie

Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og sammensætningen af det danske marked for strukturerede obligationer. Desuden giver DNVPSTRH mulighed for at følge fordelingen af disse produkter på investorsektorer.

Statistikken går tilbage til december 1999.

0.5 Brugere og anvendelsesområder

Statistikken er generelt interessant for personer/organisationer med interesse i værdipapirområdet og konkret i strukturerede obligationer. Statistikken giver bl.a. mulighed for at følge udviklingen i det danske marked for strukturerede obligationer, samt fordelingen af strukturerede obligationer på forskellige karakteristika, så som optionstype, løbetid, underliggende aktivtype, investorsektor mv.

0.6 Kilder
Statistikken er baseret på oplysninger indsamlet af Nationalbanken fra VP Securities (VP). Oplysninger om strukturerede obligationer hos VP indberettes af arrangørerne, dvs. den part, der har udviklet og pakket det strukturerede produkt. Statistikken omfatter alle VP-registrerede strukturerede obligationer.

0.7 Indsamlingshjemmel
Nationalbanken indsamler oplysningerne i medfør af Nationalbanklovens §14 a indsat ved lov nr. 579 af 1. juni 2010, ifølge hvilken Nationalbanken indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger inden for dens kompetenceområde. De indsamlede oplysninger kan anvendes til andet end statistikudarbejdelse. Det gælder særligt i forbindelse med overvågningen af den finansielle stabilitet og ved tilrettelæggelsen af penge- og valutapolitikken, samt i relation til Nationalbankens deltagelse i det europæiske samarbejde på det finansielle område.

0.8 Indberetningsbyrde
Oplysninger om VP-registrerede strukturerede obligationer indsamles af VP. Arrangørerne af strukturerede obligationer har pligt til at indberette en række stamoplysninger for produkterne. Oplysninger om holdere af strukturerede obligationer indsamles ligeledes fra VP, men fordelingen på (indenlandske) sektorer sker i Nationalbanken ​ved hjælp af Det Erhvervsstatistiske Register (Erhvervsregisteret).

0.9 EU-regulering
Ingen direkte regulering.

 

1 Indhold

1.1 Indholdsbeskrivelse

Statistikken omfatter alle VP-registrerede strukturerede obligationer og indeholder information om fordelingen af dem på en række stamoplysninger: for DNVPSTRS underliggende aktivtype, optionstype, hovedstolsgaranti, løbetid og kupontype og for DNVPSTRH underliggende aktivtype og investorsektor.

1.2 Statistiske begreber
Population

Statistikken omfatter alle VP-registrerede strukturerede obligationer.

Dimensioner

Følgende variable findes i statistikken:

 • Underliggende aktivtype
 • Investorsektor (DNVPSTRH)
 • Optionstype (DNVPSTRS)
 • Hovedstolsgaranti (DNVPSTRS)
 • Løbetid (oprindelig løbetid) (DNVPSTRS)
 • Kupontype (DNVPSTRS)
 • Værdiansættelse
 • Datatype.

En nærmere forklaring af opgørelsesmetoder mv. følger nedenfor.

Underliggende aktivtype

Aktivtype (aktier, råvarer mv.), som produktets option er knyttet til:

 • Aktier: Enkelt aktie eller aktieindeks
 • Valuta: Valutakryds, enkelt valuta og lignende
 • Rente: Rentespænd og lignende
 • Råvarer: Enkelt råvare eller kurve af råvarer
 • Andet: Anden aktivtype end de ovenstående
 • Multi: Kombination af ovenstående aktivtyper.

Investorsektor (DNVPSTRH)
Sektoropdelingen følger retningslinjerne i ENS95 (Det Europæiske Nationalregnskabssystem). Den indenlandske sektoropdeling sker på baggrund af oplysninger fra Erhvervsregisteret. Statistikken opdeles generelt på følgende sektorer (betegnelserne i parentes angiver de tilhørende sektorkoder i ENS95):

 • Ikke-finansielle selskaber (S.11): Består af institutionelle enheder, hvis fordelingstransaktioner og finansielle transaktioner er adskilt fra deres ejeres. Således er fx enkeltmandsvirksomheder ikke indeholdt i sektoren. Enhederne er markedsproducenter, og hovedaktiviteten er produktion af markedsmæssige varer og ikke-finansielle tjenester. Ikke-finansielle selskaber underopdeles på henholdsvis en offentlig og en privat del.
 • MFI'er (S.121-2): Omfatter selskaber, der hovedsageligt beskæftiger sig med finansiel formidling, og hvis aktivitet består i at modtage indlån eller indlånslignende indskud fra borgerne og andre institutionelle enheder end sektoren selv og formidle disse videre i form af lån og/eller investeringer i værdipapirer for egen regning. Sektoren omfatter pengeinstitutter, realkreditinstitutter, andre kreditinstitutter, pengemarkedsforeninger og Nationalbanken.
 • Andre finansielle formidlere m.m. (S.123-4): Omfatter finansielle formidlere, som ikke kan placeres i de øvrige finansielle sektorer. Sektoren omfatter investeringsforeninger, finansielle holdingselskaber, Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) og Den Særlige Pensionsopsparing (SP). Endvidere indgår bl.a. investerings-, venture- og leasingselskaber samt selskaber, der yder forbrugerkredit (fx kontokortselskaber). Derudover indeholder sektoren finansielle hjælpeenheder, som bl.a. består af Nasdaq OMX Copenhagen, VP, børsmæglere, forsikringsmæglere og Nets.
 • Forsikring og pension (S.125): Består af alle forsikrings- og pensionsselskaber, der hovedsageligt beskæftiger sig med finansiel formidling ved sammenlægning af risici i puljer, dog undtagen de offentlige pensionsordninger LD og SP. Eksempler på enheder er skadesforsikringsselskaber, livsforsikringsselskaber, pensionskasser og ATP.
 • Offentlig forvaltning og service (S.13): Omfatter de myndigheder og institutioner, hvis hovedfunktion er at levere ikke-markedsmæssige offentlige tjenesteydelser til borgerne og/eller at foretage omfordelinger af samfundets indkomster og formuer. Ved ikke-markedsmæssige tjenester forstås de tjenester, der aktivt kontrolleres af offentlige myndigheder og leveres gratis eller til priser, som ikke er økonomiske signifikante. Sektoren underopdeles på statslig forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.
 • Husholdninger mv. (S.14-15): Består af to sektorer. Husholdningssektoren (S.14) omfatter forbrugere og selvstændige erhvervsdrivende, hvor erhvervsaktiviteten ikke er udskilt i selvstændige juridiske enheder. Non-profit-institutioner rettet mod husholdninger (S.15) består af ikke-udbyttegivende institutioner, som leverer varer og tjenester til husholdningerne, fx fagforeninger og velgørende organisationer.
 • Udland (S.2): Som udgangspunkt betragtes et værdipapir som ejet/udstedt af en udlænding, hvis ejeren af en konto har skattemæssig status som udlænding.

Optionstype (DNVPSTRS)

Variablen angiver oplysninger om den option, der er knyttet til en struktureret obligation. Arrangøren kan angive op til fem forskellige optionstyper knyttet til produktets option. I denne statistik fokuseres på de tre mest udbredte optionstyper: asiatisk, basket, capped/floored og kombinationer heraf.

 • Asiatisk: I modsætning til en plain vanilla europæisk option afgøres værdien af en asiatisk option ikke af det underliggende aktivs værdi på ét bestemt tidspunkt (udløbstidspunktet), men af gennemsnitsprisen på det underliggende aktiv i løbet af en forudgående periode frem mod udløbstidspunktet.
 • Basket: Eksotisk option, hvis underliggende aktiv er en (vægtet) sum eller gennemsnit af flere forskellige aktiver.
 • Capped/floored: Optionen har et loft (cap) eller en bund (floor) på sit afkast.
 • Asiatisk + basket: Optionen er både asiatisk og basket.
 • Basket + capped/floored: Optionen har karakteristika af både basket og capped/floored optioner.
 • Asiatisk + basket + capped/floored: Optionen har karakteristika af både asiatisk, basket og capped/floored optioner.
 • Øvrige kombinationer: Andre kombinationer end ovenstående. Her indgår både de helt enkle plain vanilla-optioner, og optioner, som har andre karakteristika end dem, der er beskrevet ovenfor.
Hovedstolsgaranti (DNVPSTRS)

Variablen viser, om investoren er garanteret at få hovedstolen tilbage ved obligationens udløb. Den udregnes med udgangspunkt i den oplyste minimumsindfrielseskurs og tager ikke hensyn til udstedelseskursen.

 • Hovedstolsgaranti 100 pct.: Der garanteres tilbagebetaling af minimum 100 pct. af hovedstolen ved udløb. Minimumsindfrielseskurs = 100.
 • Hovedstolsgaranti over 100 pct.: Der garanteres tilbagebetaling af en procentandel over 100 af hovedstolen ved udløb. Minimumsindfrielseskurs > 100.
 • Delvis hovedstolsgaranti (under 100 pct.): Der garanteres tilbagebetaling af en procentandel mellem 0 og 100 af hovedstolen ved udløb. Minimumsindfrielseskurs < 100.
 • Ingen hovedstolsgaranti: Der ydes ingen garanti for tilbagebetaling ved udløb. Minimumsindfrielseskurs = 0.
 • Ikke oplyst: Der foreligger ikke oplysninger om minimumsindfrielseskurs.

Løbetid (oprindelig løbetid) (DNVPSTRS)

Oprindelig løbetid på struktureret obligation. Variablen udregnes som differencen mellem udstedelses- og udløbsdato. Begge datoer oplyses af VP og registreres i forbindelse med obligationens udstedelse.

 • Oprindelig løbetid <= 1 år: Differencen mellem udstedelses- og udløbsdato er lig med eller under 365 dage (op til 1 år)
 • 1 år < oprindelig løbetid <= 3 år: Differencen mellem udstedelses- og udløbsdato er mellem 366 og 1.095 dage
  (1-3 år)
 • 3 år < oprindelig løbetid <= 5 år: Differencen mellem udstedelses- og udløbsdato er mellem 1.096 og 1.825 dage (3-5 år)
 • 5 år < oprindelig løbetid (inkl. uendelig løbetid): Differencen mellem udstedelses- og udløbsdato er over 1.825 dage (over 5 år).

Kupontype (DNVPSTRS)
Rentetype på den bagvedliggende obligation:

 • Nulkuponobligation: Obligation, hvor der ikke betales en løbende rente
 • Fast kuponrente (ekskl. nulkupon): Obligation, hvor der betales en fast rente i hele produktets løbetid
 • Variabel kuponrente: Obligation, som har en variabel rente, typisk produkter, hvor afkastet betales løbende – i form af rente.
Værdiansættelse

Beholdninger og transaktioner værdifastsættes efter følgende principper:

 • Markedsværdi: Beholdninger opgøres som udgangspunkt til markedskursen ultimo måneden (slutkursen fra Nasdaq OMX Copenhagen). Hvis der ikke findes en ultimokurs, anvendes for strukturerede obligationer den senest registrerede kurs eller kurs 100. Transaktioner opgøres til estimeret markedsværdi.
 • Nominel værdi: Beholdninger og nettotransaktioner er opgjort til nominel værdi.
 • Antal produkter/ISIN (DNVPSTRS): Det er muligt at se antal produkter (udstedelser) både i beholdningstal og for nettotransaktioner. På den måde er det muligt at få et indblik i, om der udstedes mange små serier eller få store.
Datatype

Nettotilgangen opgøres som nye udstedelser fratrukket indfrielser/udtrækninger. Kursværdien af nettotilgangen estimeres til markedskursen på transaktionsdagen (slutkursen fra Nasdaq OMX Copenhagen). Hvis denne markedskurs ikke findes, anvendes samme fremgangsmåde som ved beholdninger, jf. ovenfor.

Alle beholdninger i valuta omregnes til danske kroner med anvendelse af de valutakurser, der var gældende ultimo måneden, mens transaktioner omregnes med gennemsnitlige valutakurser for den pågældende måned.

Nettotilgangen vil oftest ikke svare til ændringen i beholdningen mellem to perioder. Forskellen kaldes kursreguleringer (omvurderinger) og består af både prisreguleringer og valutakursreguleringer. Prisreguleringen beregnes som forskellen mellem markedsværdien af beholdningerne ultimo og primo måneden minus månedens nettotransaktioner. Både markedsværdien og nettotransaktionerne er forinden omregnet til danske kroner ved brug af den gennemsnitlige valutakurs. Valutakursreguleringen beregnes efterfølgende residualt.

 

2 Tid
 
2.1 Referencetid

Statistikken opgøres ultimo måneden.

2.2 Udgivelsestid

Statistikken offentliggøres hver den 18. bankdag i måneden for tal ultimo foregående måned.

2.3 Punktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede udgivelsestidspunkt.

2.4 Hyppighed
Statistikken offentliggøres månedligt.

 

3 Pålidelighed og usikkerhed

3.1 Samlet pålidelighed
Statistikken baseres på juridisk gyldige registreringer i VP. Den samlede pålidelighed vurderes derfor som høj. Alle VP-registrerede strukturerede obligationer omfattes af statistikken. Der foretages endvidere manuelle og automatiske kontroller for at sikre pålideligheden af data.

3.2 Usikkerhedskilder
Usikkerheden knytter sig stort set kun til usikkerhed omkring den korrekte sektoropdeling, som finder sted på grundlag af Erhvervsregisteret..

3.3 Tal for usikkerhed
Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

 

4 Sammenlignelighed

4.1 Sammenlignelighed over tid
Statistikken kan generelt set sammenlignes over tid.

Sammenlignelighed over tid med hensyn til ejernes beholdninger forudsætter, at eventuelle rettelser af registreringer i Erhvervsregisteret også føres bagud i statistikken, hvilket som hovedregel ikke er realistisk på grund af ressoursekrævende kørsler.

4.2 Sammenlignelighed med anden statistik
De to dele af statistikken (DNVPSTRS og DNVPSTRH) er sammenlignelige. I begge er det fx muligt at se udviklingen i strukturerede obligationer fordelt på underliggende aktivtype.

4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal
Statistikken revideres normalt 2 referenceperioder tilbage, når den indeværende måned offentliggøres, se i øvrigt Nationalbankens revisionspolitik for finansiel statistik med tilhørende revisionscyklus.

 

5 Tilgængelighed

5.1 Distributionskanaler
Offentliggøres månedligt via opdatering af Nationalbankens statistikbank og csv-filer,

www.nationalbanken.dk
http://nationalbanken.statistikbank.dk
www.statistikbanken.dk

5.2 Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder
Data modtages fra VP i elektronisk form og lagres i lokale databaser, hvorfra data til Statistikbanken trækkes.

Statistikken kan fx have følgende anvendelsesmuligheder:

 • Analyse af sammensætning og udvikling af det danske marked for strukturerede obligationer (DNVPSTRS)
 • Analyse af udviklingen i underliggende aktivtyper. Går tendensen i retning af de korte strukturerede obligationer eller omvendt? Bliver der udstedt flere eller færre produkter med delvis hovedstolsgaranti? (DNVPSTRS)
 • Analyse af udviklingen i ejerfordelingen for strukturerede obligationer (DNVPSTRH)
 • Analyse af, hvilke underliggende aktivtyper der er mest populære hos forskellige investorsektorer (DNVPSTRH)

5.3 Dokumentation
Ingen.

5.4 Øvrige oplysninger
Der foreligger ingen øvrige oplysninger.

 

6 Supplerende dokumentation
Ingen.

 
Sidst revideret: 11-01-2017