Porteføljeinvesteringer

Nyeste tal

Kilder og metoder

Porteføljeinvesteringer

0 Administrative oplysninger om statistikproduktet
1 Indhold
2 Tid
3 Pålidelighed og usikkerhed
4 Sammenlignelighed
5 Tilgængelighed
6 Supplerende dokumentation

 

0 Administrative oplysninger om statistikproduktet

0.1 Navn

Porteføljeinvesteringer.

0.2 Emnegruppe
Betalings- og kapitalbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance.

0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person mv.
Danmarks Nationalbank, Finansiel Statistik, Værdipapir- og betalingsbalancestatistik
Lasse Nørgård Vogelius, tlf. 33 63 68 53, e-mail: lnvo@nationalbanken.dk

Robert Wederkinck, tlf. 33 63 68 63, e-mail: rwe@nationalbanken.dk

0.4 Formål og historie

Formålet med statistikken er at belyse køb og salg af værdipapirer på tværs af landegrænsen, dvs. udlændiges køb og salg af danske værdipapirer og danskeres køb og salg af udenlandske værdipapirer. Statistikken er en del af betalingsbalancens finansielle poster og opgøres i overensstemmelse med retningslinjerne i IMF's betalingsbalancemanual fra 2008 (BPM6).

Statistik for betalingsbalancens finansielle poster blev påbegyndt i 1931 som følge af valutarestriktioner, dog først i tabelform fra 1947.

0.5 Brugere og anvendelsesområder

Statistikken bruges til at belyse kapitalbevægelserne mellem Danmark og udlandet, hvilket bl.a. bruges i vurderingen af kronekursen.

Brugere er ministerier, interesseorganisationer, Nationalbanken, penge- og realkreditinstitutter, ECB, IMF, OECD, BIS mfl.

0.6 Kilder

Fra og med udgangen af 2004 er systemet til indsamling af oplysninger om såvel Danmarks kapitalbalance over for udlandet som betalingsbalancen (finansielle poster) og porteføljeinvesteringer baseret på følgende hovedkilder:

 • Virksomhedsindberetninger
 • Balance- og strømstatistik for MFI-sektoren, jf. statistikkens kilder og metoder
 • Investeringsforeningsstatistik, jf. statistikkes kilder og metoder.
 • Statistik over offentlig forvaltning og service
 • Værdipapirstatistik, jf. statistikkens kilder og metoder.

Hovedkilden til statistikken er Nationalbankens Værdipapirstatistik, som beskrives nærmere i afsnit 1.2.

0.7 Indsamlingshjemmel

Nationalbanken indsamler oplysningerne i medfør af Nationalbanklovens §14 a indsat ved lov nr. 579 af 1. juni 2010 ifølge hvilken Nationalbanken indsamler, bearbejder og offentliggør statistiske oplysninger indenfor dens kompetenceområde. De indsamlede oplysninger kan anvendes til andet end statistikudarbejdelse. Det gælder særligt i forbindelse med overvågningen af den finansielle stabilitet og ved tilrettelæggelsen af penge- og valutapolitikken, samt i relation til Nationalbankens deltagelse i det europæiske samarbejde på det finansielle område.

0.8 Respondentbyrde

Der er direkte respondentbyrde for et udvalg af ikke-finansielle virksomheder samt forsikrings- og pensionsselskaber. For de øvrige kilder stammer data fra andre registre/indsamles af andre.

0.9 EU-regulering
Grundlaget for indsamling af data er ECB's forordning vedrørende betalings- og kapitalbalancestatistik (ECB/2011/23) med senere tilføjelser (ECB/2013/25).

 

1 Indhold
1.1 Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder månedlige transaktionstal for udenlandske porteføljeinvesteringer. Der opgøres på investeringstype, sektorer, valuta og land.

1.2 Statistiske begreber

Oplysninger om porteføljeinvesteringer er primært baseret på Nationalbankens Værdipapirstatistik, som beskrives i det følgende. For en nærmere beskrivelse af de øvrige kilder henvises til kilder og metoder for Nationalbankens statistik Betalingsbalancens finansielle poster.

Værdipapirstatistik

For danske værdipapirer udstedt i Danmark og ejet af udlændinge er kilden primært VP Securities. Danske papirer udstedt i udlandet indberettes særskilt til Nationalbanken. For udenlandske værdipapirer ejet af indlændinge kommer oplysningerne primært fra den direkte rapportering til Nationalbanken og i mindre omfang fra depotbanker i Danmark. Det antages, at husholdninger i al væsentlighed deponerer udenlandske værdipapirer i depotbanker i Danmark. Der indsamles ikke længere oplysninger direkte fra husholdningerne. Nationalbankens Værdipapirstatistik er opbygget på fondskodeniveau. Ved hjælp af en række grundoplysninger om de enkelte værdipapirer kan Nationalbanken ud fra identifikationsnumrene (ISIN-koder) og ejerens beholdning udlede transaktioner samt sektor for udsteder/ejer.

Transaktionerne fordeles på investeringstype, sektor, valuta og land, jf. nedenfor.

Investeringstype
Opdelingen på investeringstype følger BPM6. Der opereres med følgende definition:

 • Porteføljeinvesteringer omfatter aktier eller andre kapitalandele, der ikke er direkte investeringer, investeringsforeningsbeviser og obligationer mv. (også kaldet gældsinstrumenter). Obligationer mv. er opdelt på kort (under 1 år) eller lang (over 1 år) oprindelig løbetid.
Sektorer

Opdelingen på sektorer følger Det Europæiske Nationalregnskabssystem (ESA2010). Der opereres med følgende sektorer:

 • Ikke-finansielle selskaber.
 • Danmarks Nationalbank. Herunder specificeres bankens valutareserveaktiver på investeringstype.
 • Pengeinstitutter.
 • Realkreditinstitutter.
 • Investeringsforeninger.
 • Holdingselskaber mv. både holdingselskaber som ejer finansielle og ikke-finansielle selskaber.
 • Forsikringsselskaber og pensionskasser, herunder ATP.
 • Andre finansielle fselskaber, herunder fx finansielle hjælpevirksomheder.
 • Offentlig forvaltning og service., herunder staten.
 • Husholdninger mv., herunder velgørende organisationer og lignende, der leverer varer og tjenester til husholdninger.
Påløbne renter

De månedlige finansielle transaktioner omfatter også påløbne renter.

Påløbne renter beregnes i Nationalbankens Værdipapirstatistik ud fra grundoplysningerne om papirets hovedstol, kuponrente mv. Der tages også højde for løbetidsforkortende renter, når emissionskursen afviger fra pari. I Nationalbankens Balancestatistik for penge- og realkreditinstitutter indberettes påløbne renter på alle udenlandske mellemværender.

Fortegn

Statistikken følger IMF og ECB's fortegnskonvention, hvor der anvendes betegnelserne nettoerhvervelse af aktiver henholdsvis nettoforøgelse af passiver.

Af ovenstående følger, at en nettoerhvervelse af aktiver (Danmark erhverver fordringer på udlandet, dvs. kapitaludstrømning) er angivet som en positiv værdi. Tilsvarende er en nettoforøgelse af passiver (udlandet øger deres fordringer på Danmark, dvs. kapitalindstrømning) også angivet som en positiv værdi. Et negativt fortegn anvendes således til at angive nettoreduktion af aktiver hhv. passiver.

Netto beregnes som nettoerhvervelse af aktiver minus nettoforøgelse af passiver og kan være enten positiv eller negativ værdi. Er der netto kapitalindstrømning angives det som en negativ værdi og omvendt angives netto kapitaludstrømning som en positiv værdi

 

2 Tid

2.1 Referencetid

Statistikken opgøres månedligt.

2.2 Udgivelsestid

Tal for den seneste måned offentliggøres normalt 20. hverdag i den følgende måned.

2.3 Punktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

2.4 Hyppighed
Der offentliggøres nye tal hver måned.

 

3 Pålidelighed og usikkerhed
 
3.1 Samlet pålidelighed

Statistikken er primært baseret på Nationalbankens Værdipapirstatistik, og der henvises til dens kilder og metoder. For de oplysninger, der stammer fra virksomhedsindberetningerne, afhænger pålideligheden af de enkelte virksomheders indberetninger. For de øvrige to kilder henvises til de tilhørende kilder og metoder.

3.2 Usikkerhedskilder
Dækningsgraden er tæt på 100 pct. Med hensyn til særlige usikkerhedskilder for de enkelte kilder henvises til kildernes egne kilder og metoder, jf. afsnit 0.6.

3.3 Tal for usikkerhed

Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

 

4 Sammenlignelighed

4.1 Sammenlignelighed over tid

Ved årsskiftet 2015/16 overgik Nationalbanken til et andet system til at opgøre Danmarks betalings- og kapitalbalance, herunder porteføljeinvesteringer. Det betyder, at data fra før 2016 ikke er opgjort efter samme metode som data fra 2016.

4.2 Sammenlignelighed med anden statistik
Der findes ikke sammenlignelig statistik.

4.3 Forhold mellem foreløbige og endelige tal

Statistikken revideres normalt 2 referenceperioder tilbage, når den indeværende måned offentliggøres, se i øvrigt Nationalbankens revisionspolitik for finansiel statistik med tilhørende revisionscyklus.

 

5 Tilgængelighed
 
5.1 Distributionskanaler

Offentliggøres månedlig via:

www.nationalbanken.dk
http://nationalbanken.statistikbank.dk
www.statistikbanken.dk


5.2 Grundmateriale: Lagring og anvendelsesmuligheder
Kilder og metoder omhandler ikke tal, der lagres.

5.3 Dokumentation

Opgørelsen af betalingsbalancen er udførligt beskrevet i Jens Hald, Danmarks betalings- og kapitalbalance, Danmarks Nationalbank, 2007.

5.4 Øvrige oplysninger

Der foreligger ingen øvrige oplysninger.

 

6 Supplerende dokumentation
Ingen.
 
Sidst revideret: 23-06-2017