Danmarks udlandsformue, 4. kvartal 2022

Publiceret 30. november 2022

Dato og tidspunkt for begivenheden:

31-03-2023 08:00

Abstract icon Nationalbanken offentliggør hvert kvartal Danmarks aktiver og passiver over for udlandet - kapitalbalancen - fordelt på investeringstype og sektor

Fra og med udgangen af 2004 er systemet til indsamling af oplysninger om såvel kapitalbalancens som betalingsbalancens finansielle poster baseret på følgende fire hovedkilder:

  • MFI-statistik
  • Statistik over offentlig forvaltning og service
  • Værdipapirstatistik
  • Virksomhedsindberetninger

De tre første kilder dækker deres respektive områder 99-100 pct. Virksomhedsindberetningerne kommer fra et udsnit af ikke-finansielle selskaber, forsikringsselskaber og pensionskasser samt andre finansielle formidlere fx leasingselskaber. Indberetningerne dækker 95 pct. og opregnes derfor med 5 pct.

Hver kilde er bygget op omkring identiteten:

 beholdning primo perioden
 + periodens transaktioner
 + periodens værdireguleringer mv.
 = beholdning ultimo perioden,

hvor beholdningstal svarer til kapitalbalancen, og transaktionstal svarer til betalingsbalancens finansielle poster.

De publicerede tabeller viser:

  • Udviklingen i beholdningerne gennem det seneste kvartal, dvs. beholdningerne primo og ultimo.
  • Aktiver og passiver, ekskl. Nationalbankens, fordelt på investeringstype og sektor.
  • Udvalgte aktiver og passiver, ekskl. Nationalbankens, fordelt på løbetid og valuta.
  • Nationalbankens aktiver og passiver fordelt på investeringstype.